Weekend met Berlijners in Bad Gandersheim, 24 – 26 september 2010

Geschreven door B. Trip op . Geplaatst in Berlijngroep

Met een groep van ca 30 mensen zijn wij eind september bij elkaar geweest in Bad Gandersheim. Het onderwerp voor dit weekend stond in het teken van: Het asielvraagstuk en de asielpraktijk in Duitsland en in Nederland. Hier is uitgebreid over gediscussieerd en er is besloten om als neerslag van onze discussies een brief te versturen aan de bondskanselier van Duitsland en de minister-president van Nederland. Een kopie van de brief kunt u hierbij lezen.

Het verloop van het verdere weekend was plezierig. Er werd een museum bezocht in een naburig Klooster, Kloster Brunshausen, waar interessante zaken betreffende de ontstaansgeschiedenis van de stad en het klooster, met ook een verwijzing naar de recente geschiedenis, 2e wereldoorlog, wordt weergegeven. Op zondagmorgen hebben we gezamenlijk de kerkdienst in één van de oude kerken van Bad Gandersheim bezocht.

De verzorging in het ‘Heim’ was prima. Voor 2011 zijn er afspraken gemaakt om in april en in het najaar naar Berlijn te gaan. In het najaar bestaat het kerkgebouw van de gemeente aan de Baumschulenweg nl. 100 jaar. Al met al een weekend waar we met veel plezier op terug kunnen kijken.

 

Tekst van de brief aan minister Rutte en Bondskanselier Merkel:

Emmen/Berlijn, 3 november 2010

Zeer geachte heer Rutte,

Al meer dan 25 jaar onderhouden de PKN-wijkgemeente Emmen-Oost en de Evangelische Kirchengemeinde Berlin-Baumschulenweg een intensief partnerschap. Tijdens de ontmoetingen die twee keer per jaar plaatsvinden, bespreken we onderwerpen die betrekking hebben op oecumenische en maatschappelijke vraagstukken die in onze landen of wereldwijd actueel zijn. Tijdens onze recente ontmoeting in Bad Gandersheim, eind september, was ons centrale thema:

Het asielvraagstuk en de asielpraktijk in Duitsland en in Nederland.

Het is ons duidelijk dat het asielvraagstuk zeer complex van aard is en dat deze problematiek vooral op internationaal niveau opgelost moet worden. In hun recentelijk gehouden toespraken tot de VN-vergadering in New York hebben zowel uw voorganger, de heer Balkenende als ook bondskanselier, mevrouw Merkel, erop gewezen dat de hulp aan economisch zwakkere landen verbeterd dient te worden om zo de armoede te verminderen en de sociale omstandigheden te verbeteren. Wij onderschrijven die aanpak van harte, maar wij vragen óók nadrukkelijk om meer aandacht van onze regeringen voor asielzoekers die door politieke onderdrukking, waardoor zij zelfs in levensgevaar verkeren, asiel aanvragen.
Vanzelfsprekend begrijpen wij dat de Nederlandse politiek, met het oog op de nationale economie, misbruik door economische vluchtelingen niet kan toestaan. Wij ervaren het echter als bijzonder inhumaan, dat in de loop van het uitwijzingsproces ouders met kinderen op straat worden gezet of in de gevangenis en dat kinderen zelfs van hun ouders gescheiden kunnen worden. Het scheiden van ouders en kinderen op zuiver materiële gronden is een even zwaarwegende schending van de Rechten van het Kind als gezinnen met kinderen zonder de meest elementaire voorzieningen op straat te zetten. Deze bestaande praktijk is bovendien in strijd met de internationale verdragen, die door onze regeringen zijn ondertekend.

Het bieden van opvang aan gezinnen met kinderen is op grond van het Europees Sociaal Handvest een publiekrechtelijke taak van de overheid. De bestaande praktijk inzake het asielbeleid vervult ons met grote zorg. Daarom wenden wij ons tot U als minister-president met het verzoek uw invloed uit aan te wenden, opdat asielzoekergezinnen met kinderen, legaal of illegaal, een menswaardige behandeling krijgen. Indien uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen om welke reden dan ook niet veilig kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, dient er naar onze mening een verblijfsvergunning voor het gehele gezin te worden afgegeven. Wij pleiten er met klem voor dat u in elk geval zult bevorderen dat het Handvest, dat invulling geeft aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) hier te lande wordt nageleefd.

Wij vertrouwen erop dat dit schrijven door uw inzet een positieve uitwerking zal hebben.

Een brief met gelijke strekking is verzonden aan uw collega, de bondskanselier van Duitsland, mevrouw Dr. A.D. Merkel.

Wij wensen u veel sterkte en wijsheid in uw functie als minister-president en zien graag uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Peter van der Gaag
Gespreksleider in Emmen-Oost

Wilfried Bauerg
Gespreksleider in Berlijn