Bij de diensten

Op deze pagina vindt u informatie over en rondom de diensten in onze gemeente.

Bij zondag 1 oktober 2017

Op deze zondag hebben we onze jaarlijkse gemeentezondag, het thema is dit jaar 'Verbinding'. De Bijbelse wortels van verbinding liggen in het verbond dat God sluit met Israël, het begrip verbond is verder een dragende basis in het hele bijbelverhaal. Dat is de kern van onze viering op deze gemeentezondag, die ik 'Leven in een verbond' genoemd heb.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 24 september 2017

'Zorgvuldige zorgeloosheid'. Dat heeft iemand boven het gedeelte van de bergrede gezet, dat we vandaag lezen. Wel mooi gevonden. Het gaat Jezus niet om een laat maar waaien mentaliteit, een advies om je nergens druk om te maken. Integendeel, zou je kunnen zeggen. 'Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid.' Dat is een heel duidelijk spoor, waar heel wat aan vast zit, in ieder geval geen onverschilligheid. Toch blijft het een ontspannen verhaal, daarover zondag verder.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 27 augustus 2017

Sinds de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, die we deze zondag lezen, bidt iedere Farizeeër: 'God, wees mij zondaar genadig'. Hij wil het goed doen, beantwoorden aan de verwachtingen van regels en wetten en juist dat staat hem in de weg. Een gebed van de Farizeeër in de lijn van Jezus? Misschien iets als: 'Heer, geef mij de kracht en de inspiratie de leraar te zijn die ik ben.' Het gaat uiteraard om wat ons gebed is, te komen zoals wij zijn. Zo kunnen we zondag de Maaltijd van de Heer samen vieren.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 20 augustus 2017

Na de serie diensten rond het thema wonen lezen we over de actie van Jezus in de tempel. In zijn woorden 'een huis van gebed'. Bedenk wel: er is eerst het gebed, dan het huis. Het gebed vormt een huis, vertrouwd en veilig. Die gedachte vormt de dienst van deze zondag.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 13 augustus 2017

De serie van vier zomerdiensten rond het thema 'Wonen' sluiten we af met een dienst waarin aspecten van niet-wonen aan de orde komen. In het Oude Testament gaat het wel op het beloofde land toe, waar gewoond kan worden, maar de afhankelijkheid van het nomadenbestaan is altijd nog ergens in het spirituele achterhoofd. Het verhaal van de Moabieten herinnert ons daaraan. Maar ook Jezus zegt tussen neus en lippen door dat hij -de Mensenzoon- geen plaats heeft om het hoofd neer te leggen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 6 augustus 2017

'Waar gouden de portalen zijn, hoe zullen daar de zalen zijn!' Woorden die blijven hangen, steeds weer terugkomen. Uit het gedicht 'Najaarslaan' van Jacqueline van der Waals. Het hemelse leven als de overtreffende trap van het aardse leven. Mooi als je in een herfstbos loopt, maar niet zozeer passend bij de ervaring van velen. Maar juist in de ellende was en is de hemel vaak een troostende gedachte. Dan meestal iets voor een leven na dit leven. We beluisteren de Bijbel op dit punt èn we vragen naar de relevantie van 'wonen in de hemel' voor ons leven en geloven vandaag, op aarde.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 23 juli 2017

In de tweede zomerdienst rond het thema 'Wonen' aandacht voor het wonen in de tempel. Dat wonen van ons wordt voorafgegaan door het wonen van God in te tempel: de plaats waar hij zijn Naam doet wonen. De reactie van de psalmist: alleen daar en daar alleen wil ik zijn. In het voorbereidend gesprek spraken we over dat verlangen en we zagen het in twee vormen: vanuit het gemis en vanuit de volheid.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 16 juli 2017

Deze zomer vier diensten rond het thema 'wonen'. Als je de Bijbel gaat lezen op het begrip wonen, kom je er al gauw achter dat de bewoonbaarheid van de aarde daarin beschreven wordt als een gift van God. Steeds gaat het van chaos naar wonen, 'die ons in vrede wonen doet'. Parallel daaraan verloopt de geschiedenis van het volk Israël, van een nomadenbestaan in tent en woestijn, naar een leven bij huis en haard. Maar ook los van de soliditeit daarvan kan er een thuis zijn, dat is het wel het meest spannende gedeelte van het verhaal. We horen ervan via een oud jiddisch liedje.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 4 juni, Pinksteren, 2017

De gemeenteleden die voor deze zondag een schikking maken vragen me of ik iets kan met het thema 'bezieling'. Uiteraard, in de kerkenraadsvergadering verkennen we het begrip alvast. Bezieling, dat is 'dat je geïnspireerd wordt', 'dat je in beweging wordt gezet', 'dat je tot je wezen komt'. Benieuwd wat er in de schikking te zien is.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij donderdag 25 mei en zondag 28 mei 2017

De bolletjes op het plaatje demonstreren de 'Wet van behoud van energie' van Newton. In de hier aangekondigde diensten gaat het ook over kracht, kracht die doorgegeven wordt. Soms lijkt die kracht in het doorgeven wat af te vlakken, soms juist te vermeerderen. We kunnen altijd terug naar de bron, naar de oorsprong van de kracht. 'Mijn kracht zijt Gij', zingen we zondag, in een lied gericht op Jezus.

Klik hier voor de orde van de dienst voor Hemelvaartsdag hier voor de orde van de dienst voor zondag 28 mei. (JdK)


Bij zondag 21 mei 2017

In onze beeldcultuur is de spiegel heel belangrijk. Wat zien anderen als ze mij zien? Welk beeld breng ik over? Jakobus gelooft er niet in, zodra je niet meer in de spiegel kijkt ben je het beeld kwijt, zegt hij, weet je weer niet wie je bent. Het alternatief is voor hem 'de spiegel van de volmaakte wet die vrijheid brengt'. Dat gaan we zondag even tot ons door laten dringen, ik vermoed dat dit haaks staat op de cultuur van de tijd waarin we leven, misschien wel op alle tijdscultuur.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 7 mei 2017

Het plaatje van de klok die op vijf voor twaalf staat is bedoeld als een soort tegenbeeld. Die klok is meestal dreigend bedoeld, nog even en het is te laat. De korte tijd waarover we vandaag lezen gaat over de belofte van de komst en de nabijheid van Jezus. Het heil en de zegen is dichterbij dan we op grond van de omstandigheden denken, dat is het eerste wat bij me opkomt bij deze woorden, zondag verder.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 30 april 2017

Schapen zonder herder raken verstrooid, komen in de eenzaamheid terecht. Het beeld van de goede herder gaat ook over eenheid. Ik denk dat dat de eenheid van de relatie is, het op elkaar aangewezen zijn, het leven als gemeenschap.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij de diensten in de week van Pasen 2017

In deze week er gelegenheid elke avond bijeen te zijn, in stilte en gebed. In de vespers lezen we verhalen van de nacht, die in de Bijbel ook altijd verhalen van het komende licht zijn. Op Witte Donderdag komen we samen rond brood en wijn, de tekenen van de aanwezigheid van Jezus waarmee we hem en het nieuwe leven gedenken. Op Goede Vrijdag zijn we stil bij een gedoofde paaskaars, maar we weten dat we weer zullen horen, 'De stem in de sprakeloosheid'. Dat staat boven de paasdienst van zondagmorgen. Vespers en diensten kunt u ook meevieren via www.kerkomroep.nl.

Klik hier voor een overzicht van de ordes van de diverse diensten.(JdK)


Bij zondag 9 april 2017

'De dood niet zien' staat boven de dienst van deze zondag. Ontleend aan een uitspraak van Jezus die we lezen, 'als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood nooit zien'. Volslagen onrealistisch, niet van deze wereld, 'bezeten is hij' zeggen de mensen die dit horen. Het kost hem zelf nu al bijna het leven. Waar heeft hij het over? Zondag verder.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 19 maart 2017

Na deze week van stemmen gaat het zondag over iemand die geen stem heeft, zich niet kan laten horen. Herkenbaar is dat het om een macht gaat die ver boven hemzelf uitgaat. Het ingrijpen van Jezus komt vanuit een andere wereld. Sommigen denken dat het een macht is zoals de macht die het spreken belet, maar Jezus laat zien dat dat niet en nooit toereikend is. Kwaad laat zich niet met kwaad oplossen, dat is slecht een verschuiving van macht en kracht.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 5 maart 2017

Godheid had mij in haar macht.
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.

Een deel van de tekst die de cantorij zingt. Tegenover de gebondenheid aan de goden, een wereld vol dwang en bloed, staat een liefdesverklaring. Dat zijn de werelden die in de Bijbel tegenover elkaar staan. Het gaat niet over goden die met elkaar concurreren, maar om liefde en vrijheid tegenover dwang en eigenbelang.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 26 februari 2017

Een bijzondere dienst met de belijdenis en doop van een nieuw gemeentelid. Feestelijk onderstreept door de medewerking van een koperensemble onder leiding van een gemeentelid, een ander gemeentelid zingt een 'Irish blessing' voor de dopeling en voor ons allemaal. Samen kunnen we veel, samen als getuigen van het licht dat in de wereld komt door Jezus. Een voorval noemt de lezing van vandaag het, een voorval waardoor de getuigen in lof uitbarsten.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 19 februari 2017

In de lezing van vandaag gaat het over zaaien en vrucht dragen. Dat bracht me bij Lied 817, voor ons een nieuw lied. We gaan het met de begeleiding van Bart aanleren en mooi zingen.

O, Christus, bron van lentebloei,
doop ons in U om onze groei;
vorm ons tot loten en doorstroom
de takken aan uw levensboom.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 5 februari 2017

Jullie zijn het zout van de aarde, het licht in de wereld. Er is blijkbaar nogal wat lef voor nodig om deze woorden van Jezus over te nemen en eigen te maken. Zoekend naar 'licht' in het liedboek vind ik 694 liederen, geen enkele neemt de stelling van Jezus over. We doen zondag een poging, waarbij ik dan ook nog wil dat de vrijheid en de ontspanning erin blijft.

Op deze zondag, de eerste van februari, is zoals elk jaar de collecte voor het werelddiaconaat. We geven deze keer aandacht aan het verhaal van de nootmuskaat boeren in Indonesië.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


BIJ ZONDAG 29 JANUARI 2017

'… al wat hoog staat aangeschreven / zal Gods woord niet overleven…' Een zin uit het lied van Huub Oosterhuis 'Deze wereld omgekeerd'. De titel van het lied geeft de verwarring aan die de woorden van Jezus soms oproepen, over treurenden en armen die gelukkig zijn. Wat hen gelukkig maakt proberen we te horen in de teksten die we zondag lezen.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 22 januari 2017

Zondag hadden we een prachtige dienst samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters van de Goede Herder parochie.

Het thema van de dienst was: “Haal de steen van je hart”. De steentjes, die bij de schikking liggen staan symbool voor de lasten en problemen, die we hebben achtergelaten bij het kruis. Met enige fantasie ziet u op het raakvlak van tak en cirkel een kruis.

Klik hier voor de orde van de dienst.


Bij zondag 1 januari 2017

Ere zij God! Hij zendt zijn Zoon.
De engelen zingen wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam
een goed nieuwjaar in Jezus' naam.

De engelen zingen niet alleen, ze spelen ook een rol in de naamgeving van Jezus. Daarover zondag meer.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 25 december 2016, kerstmorgen

Op het feest van de geboorte van Jezus lezen we ook het verhaal van zijn doop, dit kerstfeest. Er worden in deze dienst ook twee kinderen gedoopt, vandaar. De moeder leest het verhaal voor in het Frans, de taal waarin zij opgroeide en ook gedoopt werd. Het feest en de doop, ze getuigen beide van het nieuwe begin. Het nieuwe begin van God met de wereld, het nieuwe begin dat elke dag voor ons mag zijn. Dat we mensen van de toekomst zijn, zo zei ik het op vierde advent, dat vieren we.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 18 december 2016

Als je van Jozef, de verloofde van Maria, een sul wilt maken, moet je hem rechtschapen noemen. Zowel de NBG vertaling als de Nieuwe Bijbelvertaling gebruiken het suffe woord. Terwijl er staat dat hij een rechtvaardige was. Uiteraard taal voor ingewijden, maar als je rechtvaardig vervangt door rechtschapen kom je volgens mij wel erg ver van wat gezegd wil worden. Ik zal het zondag proberen uit te leggen, ik zet hem in mijn rijtje Gandhi, Bonhoeffer, Mandela, het soort mensen waar de wereld van afhangt.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 11 december 2016

'Ja' zeggen tegen ons mens zijn, 'ja' tegen deze heel speciale mens die ik ben – dat is deemoed. Deemoed wil zeggen dat ik mezelf aanvaard me al mijn gebreken en al mijn gaven. Deemoedig worden we op het moment waarop we ons zelf als één ervaren met al het leven.

Een mooi citaat van Willigis Jäger, ik las het en dacht direct aan de dienst die komen zou, deze dus. 'Geduldig wachten' is het thema, naar aanleiding van woorden uit de brief van Jakobus. Geduld en deemoed passen bij elkaar, Jäger geeft er wel een bijzondere invulling aan.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 27 november 2016

Deze eerste advent beginnen we met het vredesvisioen van Jesaja. De berg staat centraal, als symbool voor de plaats waar het volk de goede woorden van God ooit ontving. Woorden van vrede en licht. 'Laten we wandelen in het licht van de Heer' is de conclusie van het visioen. Een mooie omschrijving van advent: wandelen in het licht van de Heer. Of met het lied dat we zingen: 'Kom laat ons opgaan naar de berg / waar God de vrede leert.'

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 20 november 2016

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die in het afgelopen jaar overleden. We doen dat dit jaar bij het thema 'Gedenken en herinneren'. Er is een mooie liturgische schikking rond een spiegel met scherven. Als vanzelf komt deze week de prachtige zin van Leonard Cohen naar boven: 'There is a crack in everything. That's how the light gets in.'. Door de barsten schijnt het licht naar binnen, dat licht vieren we, ook vandaag, het licht van herinnering, dankbaarheid en liefde.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)

Hieronder enkele foto's van de dienst.


Bij zondag 13 november 2016

De dienst van zondag 13 november is voorbereid en wordt uitgevoerd door de werkgroep “Leren Vieren”. Het thema van de dienst is “Goede woorden”. Met name over de woorden trouw, vriendelijkheid en rechtvaardigheid zingen, lezen  en horen we Carin van Boven (solozang) en organist Co Manrho verlenen eveneens hun medewerking aan deze dienst. Meer dan genoeg redenen om mee te vieren!!  Welkom!!!

Klik hier voor de orde van de dienst.


Bij zondag 6 november 2016

Op de gemeentezondag was 'deel je leven' het thema. Dat wordt vandaag toegespitst tot 'deel je geloof'. Mensen in Colombia merken de positieve effecten van het samen lezen van de Bijbel, wij steunen hen daarbij. Het gaat om mensen die vaak dagelijks te maken hebben met angst en onrecht. 'Er is veel woede in onze wijk', zegt de 16-jarige Tatiana uit Soacha, een voorstad van Bogotà. We delen vandaag brood en wijn, met elkaar, in de geest en in de actie ook met de inwoners van Colombia.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)