Bij de diensten

Op deze pagina vindt u informatie over en rondom de diensten in onze gemeente.

Bij zondag 25 februari 2018

Op de tweede zondag in de veertigdagentijd is het verhaal van de verheerlijking op de berg een vaste lezing. We lezen er deze keer een verhaal bij van Elia, de profeet met wie Jezus, naast Mozes, in gesprek gaat. Het is het hoogtepunt van de Elia verhalen, ook Elia is op de berg en ontmoet daar de Heer in het suizen van een zachte koelte.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 11 februari 2018

Deze zondag een prachtig verhaal om te vertellen. Veel details over hoe een en ander gelopen is ter verklaring van het feit dat een Aramese generaal bij een profeet ergens in Israël terecht komt. Ongemerkt komt hij zo in een andere wereld, een wereld zonder grote mannen en namen, een wereld van vertrouwen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 4 februari 2018

Het lijkt een beetje op een praatje over de heg. 'Heb je het al gehoord, de schoonmoeder van Simon ligt met koorts in bed.' In het verhaal van Marcus wordt het een verhaal waarin een mens betrokken wordt bij de gang van het Koninkrijk van God. We lezen het zondag, de zondag van het werelddiaconaat, de dienst aan de wereld, dezelfde dienst als waarin deze schoonmoeder zich terug vond.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 7 januari 2018

Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar het teken van het begin van de weg met Jezus, de doop. We lezen daarbij het verhaal van het zaad dat gezaaid wordt en dat -als het goed gaat- vrucht voortbrengt. Tussen zaad en vrucht zit ontkiemen en groei, het laatste woord krijgt extra aandacht in deze dienst, groei in kennis en genade.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 31 december 2017

In mijn jeugd heb ik eindeloos psalmversjes uit mijn hoofd moeten leren. Dat ging niet altijd zo gemakkelijk, je kwam volstrekt onbegrijpelijke zinnen tegen en de versie die we moesten leren bevatte ook heel wat kromme zinnen, die je maar moeilijk in je hoofd kreeg. De psalm die we vandaag lezen, de vijfenveertigste, had een lekkere cadans met mooie beelden. 'Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft; / Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft'. We lezen hem op deze zondag, omdat de verschijning van de nieuwe koning hier zo poëtisch beschreven staat. En voor we ons helemaal verliezen in nostalgie op deze oudejaarsdag lezen we aan het slot van de psalm: 'Zie niet meer om, de bedding der geslachten / heeft zich verlegd, volg nu met uw gedachten / de toekomst in de stroom van ’s konings bloed'.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij 24 en 25 december, kerstvieringen, 2017

'Het wordt licht' zette ik boven de kerstmorgendienst. Dat bedoel ik niet als een vaag vermoeden dat het duister ooit wel weer een keer voorbij zal gaan. Ik bedoel die woorden zoals je ze gebruikt als je het licht ziet worden, het licht door ziet breken op een donkere dag. Met kerst vieren we dat we het in de komst van Jezus licht zien worden. 'Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER' roept Jesaja, de profeet. In ons zingen van de kerstliederen zijn we elkaars profeten, elkaars engelen. Op kerstavond zingt ook het koor 'All together', op kerstmorgen zingt de cantorij met en voor ons.

Klik hier voor de kerstzangdienst op kerstavond en hier voor de kerstmorgendienst.

(JdK)


Bij zondag 17 december 2017

We kunnen advent zien als onze weg naar kerst, de lezingen van vandaag maken duidelijk dat die weg de bewustwording is van de weg van de Heer. Het evangelie komt onze kant op, dat in de eerste plaats en niet andersom. Dat is zelfs het evangelie, dat de Heer, het licht, de kracht, de vreugde, de vrede en de troost onze kant opkomen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 3 december 2017

Jesaja 40 is een bekend hoofdstuk van de Bijbel. De herhaling blijft hangen, 'Troost, troost mijn volk'. Door de toevoeging 'mijn volk' zie ik groepen mensen voor me, met vragende, bijna uitgebluste, ogen. Verdwaald in de wereld, verdwaald in wanhoop en verdriet. En wat is troost dan? Waar zingen we van met het bekende adventslied, 'Hij komt de volken troosten'? Een oervraag, in de Heidelbergse Catechismus is het de eerste, direct raak.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 26 november 2017

Zondag is de dienst waarin we de namen noemen van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden. Het noemen van de namen is een gedenken, we geven degene van wie we de naam noemen een plaats in ons leven. Misschien is dat wel wat de Bijbel eren noemt, zoals in 'Eer je vader en je moeder'. Leef met elkaar, ook met de mensen die je voorgingen, zo zijn ze ons ook nabij.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 19 november 2017

In de slothoofdstukken van Matteüs is de spanning voelbaar. Wordt het nog iets met de wereld van God of maakt het allemaal niets uit wat we doen en er van maken en gaat langzamerhand of plotseling het licht uit? Ook deze zondag een deel uit die hoofdstukken. Het roept ons toe dat het leven eeuwigheidswaarde heeft en dat alleen dat zin heeft wat het leven beschermt en dient.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 5 november 2017

Op deze zendingszondag geen speciale zendingstekst. Als we spreken over zending denken we tegenwoordig meer aan onderlinge solidariteit met kerken elders dan aan een eenrichtingsverkeer van hier naar daar. We weten ons deze zondag verbonden met kerken in Azië, we steunen het theologisch onderwijs daar. We lezen van het tweede wonderteken van Jezus, waarbij ik het gevoel heb dat het woord wonder ons alleen maar afleidt van waar het om gaat. 'Het tweede teken' dus. En nog is de vraag hoe dat in ons leven terecht komt.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 29 oktober 2017

We lezen een verhaal over een bruiloft waar veel spanning in voelbaar is. De uitnodiging voor de bruiloft wordt massaal genegeerd, er is sprake van moord en doodslag, er zijn vergeldingsacties en uiteindelijk komt zelfs de buitenste duisternis in beeld. 'We leven in een slechte tijd' lezen we in de brief die we ook lezen. Een tijd van crisis, zoals in de decennia na de dood van Jezus, zoals 500 jaar geleden toen Luther zijn hervormingsacties begon. Keerpunten in de geschiedenis werden het. 'Een nieuw verbond' zegt Jeremia.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 22 oktober 2017

Deze zondag een verhaal over het onmogelijke dat toch gebeurt. Patronen die in geschiedenis en natuur ingebakken lijken worden doorbroken. En God wordt geloofd, om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Het zijn dus mensen die het -menselijk gezien- onmogelijke laten gebeuren.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 8 oktober 2017

Onopgeefbaar verbonden, dat zegt de kerkorde van onze kerk over de verhouding van Kerk en Israël. Wat dat betekent komt jaarlijks aan de orde op Israëlzondag, waar me meestal niet aan toekomen door de gemeentezondag op de eerste zondag van oktober. Daarom vandaag aandacht voor deze verbinding, Israël en de kerk.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 1 oktober 2017

Op deze zondag hebben we onze jaarlijkse gemeentezondag, het thema is dit jaar 'Verbinding'. De Bijbelse wortels van verbinding liggen in het verbond dat God sluit met Israël, het begrip verbond is verder een dragende basis in het hele bijbelverhaal. Dat is de kern van onze viering op deze gemeentezondag, die ik 'Leven in een verbond' genoemd heb.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 24 september 2017

'Zorgvuldige zorgeloosheid'. Dat heeft iemand boven het gedeelte van de bergrede gezet, dat we vandaag lezen. Wel mooi gevonden. Het gaat Jezus niet om een laat maar waaien mentaliteit, een advies om je nergens druk om te maken. Integendeel, zou je kunnen zeggen. 'Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid.' Dat is een heel duidelijk spoor, waar heel wat aan vast zit, in ieder geval geen onverschilligheid. Toch blijft het een ontspannen verhaal, daarover zondag verder.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 27 augustus 2017

Sinds de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, die we deze zondag lezen, bidt iedere Farizeeër: 'God, wees mij zondaar genadig'. Hij wil het goed doen, beantwoorden aan de verwachtingen van regels en wetten en juist dat staat hem in de weg. Een gebed van de Farizeeër in de lijn van Jezus? Misschien iets als: 'Heer, geef mij de kracht en de inspiratie de leraar te zijn die ik ben.' Het gaat uiteraard om wat ons gebed is, te komen zoals wij zijn. Zo kunnen we zondag de Maaltijd van de Heer samen vieren.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 20 augustus 2017

Na de serie diensten rond het thema wonen lezen we over de actie van Jezus in de tempel. In zijn woorden 'een huis van gebed'. Bedenk wel: er is eerst het gebed, dan het huis. Het gebed vormt een huis, vertrouwd en veilig. Die gedachte vormt de dienst van deze zondag.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 13 augustus 2017

De serie van vier zomerdiensten rond het thema 'Wonen' sluiten we af met een dienst waarin aspecten van niet-wonen aan de orde komen. In het Oude Testament gaat het wel op het beloofde land toe, waar gewoond kan worden, maar de afhankelijkheid van het nomadenbestaan is altijd nog ergens in het spirituele achterhoofd. Het verhaal van de Moabieten herinnert ons daaraan. Maar ook Jezus zegt tussen neus en lippen door dat hij -de Mensenzoon- geen plaats heeft om het hoofd neer te leggen.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 6 augustus 2017

'Waar gouden de portalen zijn, hoe zullen daar de zalen zijn!' Woorden die blijven hangen, steeds weer terugkomen. Uit het gedicht 'Najaarslaan' van Jacqueline van der Waals. Het hemelse leven als de overtreffende trap van het aardse leven. Mooi als je in een herfstbos loopt, maar niet zozeer passend bij de ervaring van velen. Maar juist in de ellende was en is de hemel vaak een troostende gedachte. Dan meestal iets voor een leven na dit leven. We beluisteren de Bijbel op dit punt èn we vragen naar de relevantie van 'wonen in de hemel' voor ons leven en geloven vandaag, op aarde.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 23 juli 2017

In de tweede zomerdienst rond het thema 'Wonen' aandacht voor het wonen in de tempel. Dat wonen van ons wordt voorafgegaan door het wonen van God in te tempel: de plaats waar hij zijn Naam doet wonen. De reactie van de psalmist: alleen daar en daar alleen wil ik zijn. In het voorbereidend gesprek spraken we over dat verlangen en we zagen het in twee vormen: vanuit het gemis en vanuit de volheid.

Klik hier voor de orde van de dienst.

(JdK)


Bij zondag 16 juli 2017

Deze zomer vier diensten rond het thema 'wonen'. Als je de Bijbel gaat lezen op het begrip wonen, kom je er al gauw achter dat de bewoonbaarheid van de aarde daarin beschreven wordt als een gift van God. Steeds gaat het van chaos naar wonen, 'die ons in vrede wonen doet'. Parallel daaraan verloopt de geschiedenis van het volk Israël, van een nomadenbestaan in tent en woestijn, naar een leven bij huis en haard. Maar ook los van de soliditeit daarvan kan er een thuis zijn, dat is het wel het meest spannende gedeelte van het verhaal. We horen ervan via een oud jiddisch liedje.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij zondag 4 juni, Pinksteren, 2017

De gemeenteleden die voor deze zondag een schikking maken vragen me of ik iets kan met het thema 'bezieling'. Uiteraard, in de kerkenraadsvergadering verkennen we het begrip alvast. Bezieling, dat is 'dat je geïnspireerd wordt', 'dat je in beweging wordt gezet', 'dat je tot je wezen komt'. Benieuwd wat er in de schikking te zien is.

Klik hier voor de orde van de dienst. (JdK)


Bij donderdag 25 mei en zondag 28 mei 2017

De bolletjes op het plaatje demonstreren de 'Wet van behoud van energie' van Newton. In de hier aangekondigde diensten gaat het ook over kracht, kracht die doorgegeven wordt. Soms lijkt die kracht in het doorgeven wat af te vlakken, soms juist te vermeerderen. We kunnen altijd terug naar de bron, naar de oorsprong van de kracht. 'Mijn kracht zijt Gij', zingen we zondag, in een lied gericht op Jezus.

Klik hier voor de orde van de dienst voor Hemelvaartsdag hier voor de orde van de dienst voor zondag 28 mei. (JdK)