ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 73 7076


ALGEMEEN

Als wijkkerk van de PG Emmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 6 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

 • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
  Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.
 • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
 • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.
 • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
 • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

 • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
 • De maandelijkse of periodieke bijdragen
 • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie in mei. Vanaf 2023 komen de acceptgirokaarten te vervallen en zal er een andere manier van inzameling gaan komen.
 • Specifieke projecten zoals tot mei 2023 het Colombia project Hierna benoemen we een ander project  

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van een aantal jaren vanaf  2010 vermeld.

 

Jaar 40-dagen periodiek acceptgiro actie       TOTAAL  
              via bank Collectes    
  Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D     Kolom E  
  bedrag index bedrag index bedrag index bedrag bedrag index BEDRAG INDEX
  % % % % %
2010 1146 100% 5655 100% 2060 100%   146   9007 100%
2015 1320 115% 2901 51% 2044 99%       6265 70%
2020 1855 162% 1138 20% 2771 135% 1206     6970 77%
2021 2335 204% 1453 26% 2639 128% 825     7252 81%
2022 1250 109% 1885 33% 1125 55% 750     5010 56%

Toelichting:

Kolom A  40 dagen
Vanaf 2010 zien we een stijging  in de 40-dagen bijdrage., echter in 2022 een sterke daling  .
      
Kolom B  De periodieke bijdrage.
Deze vertonen  een sterke daling, hetgeen te verklaren valt door de daling van ons aantal kerkleden.

Kolom C  De accept girokaarten actie in juni   
Vanaf 2010 zien we hierin een stijging. Echter in  2022 een sterke daling.   

Kolom E  De totale bijdrage was tot 2022 nog 80% t.o.v. 2010
                  In 2022 is dit nog maar 56% t.o.v. 2010.

 Samenvatting                                                              

Al met al zijn de totale bijdragen in 13 jaar tijd met 44% afgenomen
Wij zijn echter  blij en dankbaar, dat door uw bijdragen  Kerk in Actie en de andere 
genoemde organisaties, onze medemensen elders in de wereld  kunnen helpen.
Wij hopen dan ook voor 2023 weer op uw bijdrage in welke vorm dan ook

UITGAVEN

De totale uitgaven ZWO Emmen-Oost in 2022 waren  € 7.810 .
Deze uitgaven bestaan uit: naar Kerk in Actie 40-dagen project   € 1.250 ; ; € 5.200,- voor het Colombia project (inclusief een bijdrage van € 1.500 van de centrale diaconie PG Emmen)  en  naar Steunfonds Taizê  € 1.250 (uit het legaat) en diversen € 110.  

ACTIVITEITEN/PROJECTEN  2023

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

 Vanuit ons legaat  gaan   we ook dit  een bedrag van  € 1.250 naar dit doel over maken..   

De 40 dagentijdcampagne actie met als thema: Uit liefde voor jou .

Hiervoor hielden we gedurende 7 weken een actie voor Moldavië. Met als  thema Jong en oud tegen eenzaamheid in Moldavië.
Op zondag 5 maart hadden we een ZWO dienst , welke in het teken van het Moldavië project stond.
De totale opbrengst van de actie (via de spaardoosjes en ons bankrekening nummer was € 1.703,45.

Hiervoor onze dank.
Op 24 maart hebben we  samen met Vorming & Toerusting een bijeenkomst over het Moldavië project gehouden. 

Het Colombia project.

Een gezamenlijk3-jarig  project van de PKN kerken in Groningen en Drenthe
In 2021 zijn  we hiermee in mei gestart en het liep  door tot mei 2023 We  hadden een bedrag van totaal € 15.000,- toegezegd. In totaal hebben we  € 13.500 van onze leden ontvangen  en € 1.500 van de centrale diaconie PG Emmen.
Ook hiervoor onze hartelijke dank voor allen die een bijdrage voor dit project hebben overgemaakt         

Nieuw project 2023

Gezien de oorlog in Oekraïne en de mede hierdoor verslechterende   situatie in het buurland  Moldavië hebben wij gemeend dit jaar ook aandacht te blijven schenken aan het Kerk in Actie project Moldavië met als thema: Uit liefde voor jou.
In het mei-juni nummer van Op Weg hebben wij bij/onder het onderwerp: Diaconaat  een uitgebreide uitleg gegeven over dit project. Wij hebben gemeend onze leden langs deze weg om een bijdrage te vragen.
Met het wegvallen van de acceptgirokaarten en de daaraan verbonden project uitleg leek ons een  extra bijlage(handmatig toegevoegd in een enveloppe)  in Op Weg niet nodig.
Eind juli  is de situatie echter zo dat deze bijdragen nog maar  10% zijn t.o.v. voorgaande jaren.
Het leek ons dan  ook geen overbodige luxe  om in grote lijnen de uitleg in Op Weg  hieronder nog eens te vermelden:

Nieuw project 2023: Jong en oud tegen eenzaamheid in Moldavië

We hebben gekozen voor het Moldavië project, hetgeen ook  het hoofdproject was van  de Veertigdagentijd campagne. Momenteel is de regering van Moldavië  ernstig bezorgd  over een mogelijke ingreep door Poetin en zijn kliek. In een destijds van Moldavië afgescheiden  deel (Transnistrië) zijn al jaren Russische troepen gestationeerd en dit vormt dan ook een serieuze  bedreiging voor Moldavië.
Moldavië is het armste land in Europa. Veel  gezinnen kunnen de touwtjes niet aan elkaar knopen .Een groot deel van de beroepsbevolking werkt daarom in het buitenland. Jongeren en ouderen blijven achter en hebben geen familie om op terug te vallen.
De eenzaamheid is groot. Kerk in Actie-partnerorganisatie Moldovan Christian Aid  ondersteunt  kleine kerken op het Moldavische platteland in het opzetten van hulpprogramma’s voor kwetsbare ouderen. Voorgangers krijgen een training en stimuleren jongeren in de kerk om ouderen in het dorp te bezoeken, boodschappen voor hen te doen  en tijd te nemen voor een praatje. Dat werkt aan twee kanten : zo zijn  jong en oud wat minder alleen.
De financiële ondersteuning   die de ouderen via Moldovan Chrstian Aid ontvangen zijn o.m. :
Voor 20 Euro per maand kan een jongere de was doen voor een oudereVoor 30 Euro per maand krijgt een oudere een hulppakket met dagelijkse boodschappen.

Foto 1 : Uit liefde voor jou  

 

 

 

 

 

 

Pavel Rotaru (18) een jongere uit Parcova verteld:
Ouderen hier in het dorp hebben een klein pensioen van ongeveer 30 euro, geen geld om warme kleding te kopen en ook geen kinderen om op terug te vallen.
Ik bracht eens namens onze kerk boodschappen naar een oude vrouw  Milasa Cucoara (98). Ze was blij met ons bezoek en ook met de spullen.  Ik wil vechten voor betere omstandigheden voor met name de oudere mensen in ons land.   

 

 

 

 

 

Foto 2 Jongeren brengen de boodschappen rond

Milasa Cucoara(98) zie ook foto 1
Ik geloof in God en hem dank ik voor alles wat ik heb. Zonder Hem kan ik geen stap zetten.
Ik ben dankbaar voor de hulp van de jongeren. Ze helpen me met boodschappen, klusjes, de was en  nemen de tijd voor me. Mijn dag is dan altijd de moeite waard   

Balta Ghenadie (34) voorganger van de Orthodoxe Kerk in Parcova en coördinator van het jongerenproject voor ouderen in het dorp.
Driekwart van de inwoners in het dorp is oud. Van hun  schamel pensioentje houden ze nauwelijks geld over. Met behulp van de kerk bieden we de ouderen hoop. Door de gesprekjes met de ouderen verdwijnt eenzaamheid voor even naar de achtergrond.
Het mes snijdt aan twee kanten, want de tieners voelen zich door dit werk helemaal betrokken bij de gemeenschap hier in Parcova.  De lach op het gezicht van de ouderen is onbetaalbaar en geeft mij iedere keer weer de kracht om door te gaan m et dit werk. Ik hoop dat de inwoners van ons dorp een kans krijgen op een beter leven, en we hiermee een voor beeld zijn voor heel Moldavië .

Dimitru Gavrilita (17) jongere in Pociumbauti
In ons dorp zij n veel gezinnen vertrokken en veel oudere zijn eenzaam.
Ik zit nu nog op school en het is mijn droom om computerprogrammeur te worden. Ik zie voor mezelf op dit moment geen toekomst in Moldavië weggelegd.
Ik vind het belangrijk me nu in te zetten voor de ouderen hier, ze hebben niemand die ze helpt  
Samen met enkele andere jongeren uit onze kerk help ik met klusjes in en rondom het huis.
We halen water voor hen uit de put, brengen de boodschappen en maken het huis schoon.
De ouderen zijn altijd erg blij als wij komen. Ze krijgen niet vaak bezoek en vinden het alleen al fijn als wij een praatje met hen maken. Het maakt me altijd weer blij als ik de lach op hun gezichten zie    
Foto 3 Dimitru Gavrilita Een jongere heeft water  gehaald voor een ouder echtpaar  uit het dorp Pociumbeni

 

 

 

 

 

Samen zijn we  Kerk in Actie.
Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is, om in Nederland en wereldwijd, mensen(groot en klein) hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Wij hopen en rekenen er op dat wij als PG Emmen-Oost  het gewenste bedrag voor dit goede doel  ook nu weer  bijeenbrengen.
Wij hopen en rekenen er op dat wij als PG Emmen-Oost  het gewenste bedrag voor dit goede doel  ook nu weer  bijeenbrengen.