ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 73 7076


Algemeen

ALGEMEEN

Als wijkkerk van de PG Emmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 7 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

 • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
 • Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.
 • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
 • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.
 • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
 • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

 • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
 • De maandelijkse of periodieke bijdragen
 • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie vanaf 2020  in mei.
 • Specifieke projecten zoals thans het Colombia project  

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van een aantal jaren vanaf  2010 vermeld.

 

ZWO Emmen-Oost               Bijdragen per soort        
                     
Jaar 40-dagen periodiek acceptgiro actie Specifieke projecten TOTAAL  
              via bank Collectes    
  bedrag index bedrag index bedrag index bedrag bedrag BEDRAG INDEX
  % % % %
2010 1146 100% 5655 100% 2060 100%   146 9007 100%
2012 1265 110% 4836 86% 2900 141% 136   9137 101%
2014 1073 94% 3333 59% 3222 156%     7628 85%
2016 1304 114% 2837 50% 3056 148%   617 7814 87%
2018 1411 123% 2744 49% 1390 67% 207 617 6369 71%
2019 1464 128% 1947 34% 3276 159% 270 515 7472 83%
2020 1854 162% 1138 20% 2771 135% 1206 110 7079 79%
TOTAAL 9517   22490   18675   1819 2005 54506  
Gem 1360 119% 3213 57% 2668 130% 260 286 7787 86%
                     
Specifieke projecten  2019 Rwanda  2020 Colombia      

Toelichting:

Kolom A  Vanaf 2010 zien we een sterke daling in de periodieke bijdrage.
                  De opbrengst is nu  nog maar  20 %  t.o.v.2010. 
                  Dit heeft uiteraard te maken met ons teruglopend aantal leden.

Kolom B  Met de acceptgirokaarten actie zijn we in 2010 gestart en m.u.v. 2013 en 2018
                 laten deze bijdragen tot nu toe , eerder een stijging dan een daling
                 zien.

Kolom D  De opbrengst van 40 dagen tijd actie is vanaf 2010 vrij constant en
                 laat vanaf  2015  een lichte stijging zien. Bijzonder is de hoge opbrengst van 2020.

Kolom E  De totale bijdrage loopt sterk terug zoals al vermeld door ons sterk
                teruglopend aantal leden, echter …. door een redelijke constante
                bijdrage van de acceptgirokaarten actie (kolom B)  de 40 dagentijd
                actie (kolom D)en de specifieke projecten actie (kolom E) wordt de totale terugloop hierdoor

                weer voor bijna 80%  deel gecompenseerd

Samenvatting                                                                  

Al met al zijn de totale bijdragen in 10 jaar tijd nog maar met 20% afgenomen
Wij zijn dan ook  blij en dankbaar, dat door uw bijdrage  Kerk in Actie en de andere 
genoemde organisaties onze medemensen elders in de wereld  kunnen helpen.

Wij hopen dan ook voor 2021 weer op uw bijdrage in welke vorm dan ook

UITGAVEN

De totale uitgaven ZWO Emmen-Oost in 2020 waren  € 7.857, –
Deze uitgaven bestaan uit: naar Kerk in Actie 40-dagen project   € 1.854  en € 4.000 voor het Colombia project. Verder  naar het project schoolkinderen Pakistan € 660,- en  naar Steunfonds Taizê  € 1.250 (uit het legaat) en diversen € 93  

ACTIVITEITEN/PROJECTEN  2021

Project  Schoolkinderen Pakistan   

Het aantal kinderen dat we ondersteunen wordt ieder jaar  minder daar zij vanwege hun leeftijd
de lagere school gaan verlaten. Vanaf   mei 2020  ondersteunen we nog 10 kinderen.
Onze bijdrage hiervoor  is € 660,-  Het aandeel  van de Centrale Diaconie is eveneens  €660,-

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

Vanuit ons legaat  besteden we evenals in voorgaande jaren € 1.250 aan dit doel.   

40 dagentijd 2021 met als thema “Ik ben er voor jou” . Zeven weken , zeven weken van barmhartigheid , zeven verschillende projecten

Op 21 februari organiseren we hierover een speciale ZWO dienst, waarin aandacht aan de zeven projecten geschonken zal worden. Nadere informatie hierover volgt nog.  

 FTP  Project  Colombia 

Een project “ Geloven in Delen”  van Kerk in Actie en specifiek van de ZWO’s regio Drenthe en/Groningen

We zijn met dit project gestart in mei 2020 .

Van Kerk in Actie ontvangen wij regelmatig z.g.n kerkblad informatie , waarvan het tweede deel  hieronder vermeld staat.   

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia

Bogotá heeft ruim 8 miljoen inwoners. Er wonen veel mensen van het platteland, die op zoek zijn naar werk of het geweld in hun regio zijn ontvlucht. Het tekort aan werk, slechte huizen, slechte gezondheidszorg en onderwijs, leiden tot grote sociale problemen, drankmisbruik en vaak huiselijk geweld. Vooral kinderen zijn hiervan de dupe. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en groeien op tussen geweld en drugsgebruik.

Alejandro Martinez van FPT: “We zijn FPT gestart in 1988. Een deel van onze kinderen moet buiten schooltijd werken. Vaak hebben ze veel veerkracht. Ze zijn niet zielig, maar wel kwetsbaar. We willen het leven van deze kinderen veranderen: we leren hen wat hun rechten zijn, we geven hen vertrouwen in zichzelf en in hun gemeenschap. We zijn hun tweede thuis. Soms moeten we de politie inschakelen, omdat het slecht gaat met kinderen. De overheid probeert kinderarbeid uit te bannen door kinderen met geweld te verjagen. Ze sluiten hen drie dagen op. Wij vinden dat je de kinderen niet moet vervolgen, maar juist beschermen.”

In Colombia gaan kinderen vaak alleen ‘s-morgens óf alleen ‘s-middags naar school. Ze kunnen na schooltijd, ‘s-avonds of in het weekend allerlei trainingen volgen bij FPT:

 • Bij de kunstgroep leren ze tekenen en vertellen hierover. Ze delen zo hun dagelijks leven en krijgen advies hoe ze bepaalde dingen anders kunnen aanpakken.
 • Bij de papierwinkel leren kinderen prachtige figuren maken van papieren stroken.
 • In de moestuin op het dakterras verbouwen kinderen groenten en kruiden
 • Bij de melkweg maken kinderen allerlei melkproducten
 • Bij de Jaguars leren ze gezond koken.
 • Bij de dromers leren kinderen al spelend beter omgaan met het milieu.
 • In de buidel bespreken jonge vrouwen die vuilnis verzamelen met elkaar hoe ze hun situatie kunnen verbeteren.
 • Bij de trommel van de goden pratenjongeren met elkaar over hun politieke rechten en studeren dansen in.

Voor 200 euro kan één kind een jaar een vaktraining volgen. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/fpt. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL54 RABO 0373737076  t.n.v. Diaconie PG Emmen inz ZWO Emmen -Oost.  thema  Kinderen in de knel, Colombia.

Eind 2020   hebben we hiervoor  vanaf  eind maart  in totaal  € 4.068 ontvangen en reeds € 4.000 naar  Kerk in Actie overgemaakt.
Dit betekent  dat wij tot april   2021 t.o.v. onze begroting van € 5.000 nog € 932,- hebben te gaan.
Voor heel 2021 hopen we  op een bijdrage van totaal € 5.000

Acceptgirokaarten actie 2021.

Hiermee starten we ook nu weer in mei 2021

In 2020  hebben  95 kerkleden een bijdrage overmaakt  van € 2.771,-  Hiervoor onze hartelijke dank.