ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 73 7076


ALGEMEEN

Als wijkkerk van de PG Emmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 6 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

 • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
  Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.
 • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
 • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.
 • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
 • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

 • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
 • De maandelijkse of periodieke bijdragen
 • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie in mei. Vanaf 2023 komen de acceptgirokaarten te vervallen en zal er een andere manier van inzameling gaan komen.
 • Specifieke projecten zoals tot mei 2023 het Colombia project Hierna benoemen we een ander project  

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van een aantal jaren vanaf  2010 vermeld.

 

Jaar 40-dagen periodiek acceptgiro actie       TOTAAL  
              via bank Collectes    
  Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D     Kolom E  
  bedrag index bedrag index bedrag index bedrag bedrag index BEDRAG INDEX
  % % % % %
2010 1146 100% 5655 100% 2060 100%   146   9007 100%
2015 1320 115% 2901 51% 2044 99%       6265 70%
2020 1855 162% 1138 20% 2771 135% 1206     6970 77%
2021 2335 204% 1453 26% 2639 128% 825     7252 81%
2022 1250 109% 1885 33% 1125 55% 750     5010 56%

Toelichting:

Kolom A  40 dagen
Vanaf 2010 zien we een stijging  in de 40-dagen bijdrage., echter in 2022 een sterke daling  .
      
Kolom B  De periodieke bijdrage.
Deze vertonen  een sterke daling, hetgeen te verklaren valt door de daling van ons aantal kerkleden.

Kolom C  De accept girokaarten actie in juni   
Vanaf 2010 zien we hierin een stijging. Echter in  2022 een sterke daling.   

Kolom E  De totale bijdrage was tot 2022 nog 80% t.o.v. 2010
                  In 2022 is dit nog maar 56% t.o.v. 2010.

 Samenvatting                                                              

Al met al zijn de totale bijdragen in 13 jaar tijd met 44% afgenomen
Wij zijn echter  blij en dankbaar, dat door uw bijdragen  Kerk in Actie en de andere 
genoemde organisaties, onze medemensen elders in de wereld  kunnen helpen.
Wij hopen dan ook voor 2023 weer op uw bijdrage in welke vorm dan ook

UITGAVEN

De totale uitgaven ZWO Emmen-Oost in 2022 waren  € 7.810 .
Deze uitgaven bestaan uit: naar Kerk in Actie 40-dagen project   € 1.250 ; ; € 5.200,- voor het Colombia project (inclusief een bijdrage van € 1.500 van de centrale diaconie PG Emmen)  en  naar Steunfonds Taizê  € 1.250 (uit het legaat) en diversen € 110.  

ACTIVITEITEN/PROJECTEN  2023

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

 Vanuit ons legaat  gaan   we ook dit  een bedrag van  € 1.250 naar dit doel over maken..   

De 40 dagentijdcampagne actie met als thema: Uit liefde voor jou .

Hiervoor organiseren we gedurende 7 weken een actie voor Moldavië. Dit betekent dat zowel de c collectes ; de doosjes actie resp. de giften via de bank , hiervoor bestemd worden. Kerk in Actie heeft dit als hoofdproject gekozen met als thema Jong en oud tegen eenzaamheid in Moldavië.
We starten op zondag 19 februari met de kaarten actie voor gevangenen
Op zondag 5 maart organiseren we een ZWO dienst , welke in het teken van het Moldavië project zal staan. Verder zullen we iedere zondag tijdens de 40 dagen tijd aandacht aan dit project schenken.
Op 24 maart organiseren we samen met Vorming en Toerusting een bijeenkomst over het Moldavië project.

Het Colombia project.

Een gezamenlijk3-jarig  project van de PKN kerken in Groningen en Drenthe
In 2021 zijn  we hiermee in mei gestart en het loopt door tot mei 2023 en hebben een bedrag van totaal € 15.000,- toegezegd. Tot nu toe hebben we in totaal € 12.700 van onze leden overgemaakt en € 1.500 van de centrale diaconie PG Emmen. Wij hopen dan ook dat wij het resterende bedrag a € 800, nog kunnen overmaken.,    

Nieuw project 2023

Medio mei 2023 zullen we weer starten met een nieuw Kerk in Actie project.
Hierover zullen we onze leden tijdig informeren.