ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 73 7076


Algemeen

Als wijkkerk van de PG Emmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 7 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

 • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
  De dienst van februari was op 21 februari met als thema: Ik ben er voor jou.
  Het was de eerste zondag van de 40 dagen tijd van 21 februari- 4 april
  De dienst van november was op 7 november met als thema: Hoop doet leven
 • Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.
 • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
 • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.
 • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
 • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

 • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
 • De maandelijkse of periodieke bijdragen
 • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie vanaf 2020  in mei.
 • Specifieke projecten zoals thans het Colombia project  

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van een aantal jaren vanaf  2010 vermeld.

ZWO Emmen-Oost               Bijdragen per soort            
                     
               
Jaar 40-dagen   periodiek acceptgiro actie Specifieke projecten TOTAAL  
              via bank Collectes    
  bedrag index bedrag index bedrag index bedrag bedrag BEDRAG INDEX
  % % % %
2010 1146 100% 5655 100% 2060 100%   146 9007 100%
2012 1265 110% 4836 86% 2900 141% 136   9137 101%
2014 1073 94% 3333 59% 3222 156%     7628 85%
2016 1304 114% 2837 50% 3056 148%   617 7814 87%
2018 1411 123% 2744 49% 1390 67% 207 617 6369 71%
2019 1464 128% 1947 34% 3276 159% 270 515 7472 83%
2020 1854 162% 1138 20% 2771 135% 1206 110 7079 79%
2021 2345       2638 128%        
TOTAAL 11862   22490   21313   1819 2005 54506  
Gem 1483 129% 3213 57% 2664 129% 260 286 7787 86%
                     
Specifieke projecten  2019 Rwanda               
    mei 2020 – mei 2023 Colombia            

 

Toelichting:

Kolom A  Vanaf 2010 zien we een sterke daling in de periodieke bijdrage.
                  De opbrengst is nu  nog maar  20 %  t.o.v.2010. 
                  Dit heeft uiteraard te maken met ons teruglopend aantal leden.

Kolom B  Met de acceptgirokaarten actie zijn we in 2010 gestart en m.u.v. 2013 en 2018
                 laten deze bijdragen tot nu toe , eerder een stijging dan een daling
                 zien.

Kolom D  De opbrengst van 40 dagen tijd actie is vanaf 2010 vrij constant en
                 laat vanaf  2015  een lichte stijging zien. Bijzonder is de hoge opbrengst van 2020.

Kolom E  De totale bijdrage loopt sterk terug zoals al vermeld door ons sterk
                teruglopend aantal leden, echter …. door een redelijke constante
                bijdrage van de acceptgirokaarten actie (kolom B)  de 40 dagentijd
                actie (kolom D)en de specifieke projecten actie (kolom E) wordt de totale terugloop hierdoor

                weer voor bijna 80%  deel gecompenseerd

Samenvatting                                                                  

Al met al zijn de totale bijdragen in 10 jaar tijd nog maar met 20% afgenomen
Wij zijn dan ook  blij en dankbaar, dat door uw bijdrage  Kerk in Actie en de andere 
genoemde organisaties onze medemensen elders in de wereld  kunnen helpen.

Wij hopen dan ook voor 2021 weer op uw bijdrage in welke vorm dan ook

UITGAVEN

De totale uitgaven ZWO Emmen-Oost in 2020 waren  € 7.857, –
Deze uitgaven bestaan uit: naar Kerk in Actie 40-dagen project   € 1.854  en € 4.000 voor het Colombia project. Verder  naar het project schoolkinderen Pakistan € 660,- en  naar Steunfonds Taizê  € 1.250 (uit het legaat) en diversen € 93  

 

 

ACTIVITEITEN/PROJECTEN  2021

Project  Schoolkinderen Pakistan   

Het aantal kinderen dat we ondersteunen wordt ieder jaar  minder daar zij vanwege hun leeftijd
de lagere school gaan verlaten. Vanaf   mei 2020  ondersteunen we nog 10 kinderen.
Onze bijdrage hiervoor  is € 660,-  Het aandeel  van de Centrale Diaconie is eveneens  €660,-

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

Vanuit ons legaat  hebben we ook dit  een bedrag van  € 1.250 naar dit doel overgemaakt.   

40 dagentijd 2021 met als thema “Ik ben er voor jou” . Zeven weken , zeven weken van barmhartigheid , zeven verschillende projecten

Op 21 februari hebben we hierover een speciale ZWO dienst gehouden, waarin aandacht aan onderstaande  zeven projecten is geschonken. 

De zeven projecten gedurende de 40 dagen tijd zijn:

Moldavië. De zieken bezoeken in Moldavië

Nederland De dorstigen laven

Libanon. De vreemdelingen onderdak bieden

 Nederland. De naakten kleden

Indonesië. De hongerigen  eten geven

Nederland. De doden begraven .

Zuid- Afrika. Ik ben er voor jou  

In totaal hebben wij hiervoor een bedrag van € 2.345 ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank 

FTP  Project  Colombia 

Een project “ Geloven in Delen”  van Kerk in Actie en specifiek van de ZWO’s regio Drenthe en/Groningen

We zijn met dit project gestart in mei 2020 en loopt tot mei 2023.

Van Kerk in Actie ontvangen wij regelmatig z.g.n kerkblad informatie , waarvan het vierde deel  hieronder vermeld staat.   

De kern van FPT in Colombia is liefde
Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die opgroeien in een gewelddadige wijk in Bogotá.

Francy is bij FPT lerares van de ‘papierwinkel’, de filigraan-groep, waar ze prachtige figuren maken van opgerolde stroken papier. Ze vertelt: “Ik werk hier met hart en ziel en ontmoet iedere dag weer bijzondere personen. Ik probeer het complexe leven van de kinderen die hier komen te begrijpen. Bij FPT zijn we er voor elkaar. Ik ben eigenlijk actrice van beroep. We vermaken ons enorm. Ook bezoek ik de kinderen thuis, praat met hun familie. Er is vertrouwen binnen FPT, we delen veel met elkaar. Hierdoor is de onderlinge band bij FPT zo sterk.

FPT is als een kasteel. Ik heb prinsen en prinsessen om me heen met een uniek karakter, die in moeilijke omstandigheden leven en hier moedig en krachtig mee omgaan. Hun toekomst is afhankelijk van juiste beslissingen nemen, goede begeleiding en stabiliteit door mensen die echt van hen houden. De kern van FPT is liefde. Alles verandert door liefde. We zijn met al onze successen en vergissingen in dienst van onze naaste, zoals Jezus ons geleerd heeft.

De meeste kinderen willen hun studie afmaken en carrière maken.De vier parels van hun kroon (hart, ziel, geest en kracht) sieren mijn prinsen en prinsessen. Ooit zullen ze koningen en koninginnen in het kasteel van hun leven zijn. Ik hoop dat ze dan vol zijn van goedheid, goede manieren en in harmonie met hun omgeving leven.

Voor 200 euro kunnen kinderen een jaar een vaktraining volgen bij een bevlogen lerares als Francy. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/fpt. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, Colombia.

Acceptgirokaarten actie 2021.

Hiermee starten zijn we gestart in mei  2021
In totaal hebben we  tot half september een bedrag van € 2.638 ontvangen. 
 Hiervoor onze hartelijke dank.