ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 73 7076


Algemeen

Als wijkkerk van de PGEmmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 7 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

  • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
  • Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.

  • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
  • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.

  • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
  • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

  • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
  • De maandelijkse of periodieke bijdragen
  • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie vanaf 2020  in mei  

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van een aantal jaren vanaf  2010 vermeld.

 

  Bijdrage Bijdrage Sub totaal 40-dagentijd Totale Index
  periodiek acceptgiro   doosjes  Bijdrage  
    dec-jan (A+B) en bank (A+B+C+D)  
  A B C E  
Jaar %
2010  7.537 0 7.537 1.147 8.684 100%
2011 5.269 2.445 7.714 1.174 8.888 102%
2012 4.836 2.900 7.399 1.265 8.664 100%
2014 3.333 3.222 6.555 1073 7.628 88%
2016 2.837 3.056 5.893 1.304 7.197 83%
2018 2.744 1.597 4.341 1.411 5.752 66%
2019 1.947 3.546 5.493 1.464 6.957 80%
2020                                                     1.854    

Toelichting:

Kolom A  Vanaf 2000 zien we een sterke daling in de periodieke bijdrage.
                 De opbrengst is nu  nog maar  26 %  t.o.v.2010. 
                 Dit heeft uiteraard te maken met ons teruglopend aantal leden.
Kolom B  Met de acceptgirokaarten actie zijn we in 2011 gestart en m.u.v. 2013
                 laten deze bijdragen tot nu toe , eerder een stijging dan een daling
                 zien.
Kolom D  De opbrengst van 40 dagen tijd actie is vanaf 2010 vrij constant en
                 laat in 2015 en 2016 zelfs een lichte stijging zien.
Kolom E  De totale bijdrage loopt sterk terug zoals al vermeld door ons sterk
                teruglopend aantal leden, echter …. door een redelijke constante
                bijdrage van de acceptgirokaarten actie (kolom B) en de 40 dagentijd
                actie (kolom D) wordt de totale terugloop hierdoor weer voor een  deel gecompenseerd
         

UITGAVEN

De totale uitgaven ZWO Emmen-Oost in 2019 waren  € 9.700,-
Deze uitgaven bestaan uit: naar Kerk in Actie € 7.500  naar het project schoolkinderen Pakistan € 885,-. naar Steunfonds Taizê  € 1.250 (uit het legaat) en diversen € 66  

A

Activiteiten/projecten 2020

 

Project  Schoolkinderen Pakistan   

Het aantal kinderen dat we ondersteunen wordt ieder jaar  minder daar zij vanwege hun leeftijd
de lagere school gaan verlaten. Vanaf   mei 2020  ondersteunen we nog 10 kinderen.
Onze bijdrage hiervoor  is € 660,-  Het aandeel  van de Centrale Diaconie is eveneens  €660,-

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

Vanuit ons legaat  besteden we evenals in voorgaande jaren € 1.250 aan dit doel.   

40 dagentijd 2020 met als thema “Sta op” en in ons geval voor de straatmeisjes in Ghana.

Op 1 maart zijn we gestart  met een nieuw project: “Sta op!”
In de 40-dagentijd stonden we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen.
Jezus riep ”Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Als volgers van Jezus mogen we ons niet neerleggen bij gebrokenheid.
Daarom komen we in actie en doen recht aan kinderen in de knel.
Vanwege het Corona virus  konden we maar 2 kerkdiensten gedurende de 40- dagen tijd mee maken
Zoals gebruikelijk in voorgaande jaren, hebben we ook dit jaar  een spaardoosjes actie gehouden en konden onze leden een bijdrage overmaken via de bank.
In totaal  hebben we hiervoor   € 1.854 ontvangen . Een fantastisch bedrag , waar  we U allen dankbaar voor zijn.
De beide collectes hebben in totaal € 290,30 opgebracht . Ook hiervoor onze dank.
De verwachtte opbrengst van de 4 ontbrekende collectes wordt door de Centrale diaconie naar Kerk in Actie overgemaakt.

Project Renacer Colombia/Samen in Actie voor Colombia  Begroot € 5.000

Project Geloven in Delen  van Kerk in Actie en specifiek van de ZWO’s regio Drenthe en/Groningen.

Doel: Kwetsbaren in Riohacha ,La Guajira (grensgebied met Venezuela ) steunen en nieuw perspectief  bieden, in de vorm van onderwijs voor werkende kinderen en vrouwen als vredestichters   .                     

Doelgroep: Venezolaanse vluchtelingen, vanwege de al jaren durende armoede onder de bevolking van Venezuela  zijn er miljoenen vluchtelingen die werk zoeken in  de buurlanden zoals in Colombia .   Jongeren van de inheemse Wahyu gemeenschap, in een toeristische plaats.  Er is een vaktraining op een kookschool. Preventie en opvang van jongeren//kinderen die slachtoffer zijn (of het risico lopen) van sexuele exploitatie.
De NCRV gaat dit voorjaar opnames maken bij Gempaz, een van  de partners van Kerk in Actie

Recente  informatie van Kerk in Actie 

Op dit moment staat het project onder grote druk vanwege het  Corona virus.
Het virus kwam er later , maar de situatie is er politiek minder stabiel, met meer armoede problematiek- dat maakt corona een uitdaging die ze eigenlijk niet aan kunnen.
De noodtoestand is er uitgeroepen, maar afstand houden en isolatie is er – met name in steden en sloppenwijken – heel moeilijk, de gezondheidszorg is van zwakke kwaliteit
Colombia is een land met een broze vrede , waarbij bestendige vrede een van de doelstellingen van het werk van Kerk in Actie is. Dat is extra moeilijk als je niet met elkaar in contact mag komen. Partner Gempaz bijvoorbeeld, stimuleert de dialoog tussen de bevolkingsgroepen, normaliter via groepsbijeenkomsten. Nu zoeken ze naar alternatieve manieren.  
Dit najaar zal Jeannet Bierman namens Kerk in  Actie in Colombia gaan  wonen en werken.
Zij gaat als docent theologie werken bij de universiteit van Cali. Ook zal ze de andere partnerts in Colombia bezoeken en waar nodig ondersteunen.
Via Op Weg, Hofgeluiden en de website van PG Emmen-Oost zullen wij u regelmatig nadere informatie verstrekken .
Wellicht kunt u thuis een kaars aansteken voor de mensen in Colombia en hun zorgen.
Want samen zijn we één  kerk, één lichaam van Christus, één wereld. Samen maken we verschil.  

Acceptgirokaarten actie 2020.

Dit jaar zijn we hier eind mei mee gestart , dit op verzoek van  het CvK.
Op 23 augustus   hadden  94 kerkleden een bijdrage overmaakt met een totaal  van € 2.613,-  Hiervoor onze hartelijke dank.