ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 73 7076


Algemeen

Als wijkkerk van de PGEmmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 7 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

  • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
  • Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.

  • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
  • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.

  • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
  • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

  • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
  • De maandelijkse of periodieke bijdragen
  • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie vanaf 2020  in mei  
In onderstaande tabel zijn de inkomsten van een aantal jaren vanaf  2010 vermeld.        
  Bijdrage Bijdrage Sub totaal 40-dagentijd Totale Index
  periodiek acceptgiro   doosjes  Bijdrage  
    dec-jan (A+B) en bank (A+B+C+D)  
  A B C E  
Jaar %
  7.537 0 7.537 1.147 8.684 100%
2011 5.269 2.445 7.714 1.174 8.888 102%
2012 4.836 2.900 7.399 1.265 8.664 100%
2014 3.333 3.222 6.555 1073 7.628 88%
2016 2.837 3.056 5.893 1.304 7.197 83%
2018 2.744 1.597 4.341 1.411 5.752 66%
2019 1.947 3.546 5.493 1.464 6.957 80%

Toelichting:

Kolom A  Vanaf 2000 zien we een sterke daling in de periodieke bijdrage.
                 De opbrengst is nu  nog maar 341% t.o.v.2010. 
                 Dit heeft uiteraard te maken met ons teruglopend aantal leden.
Kolom B  Met de acceptgirokaarten actie zijn we in 2011 gestart en m.u.v. 2013
                 laten deze bijdragen tot nu toe , eerder een stijging dan een daling
                 zien.
Kolom D  De opbrengst van 40 dagen tijd actie is vanaf 2010 vrij constant en
                 laat in 2015 en 2016 zelfs een lichte stijging zien.
Kolom E  De totale bijdrage loopt sterk terug zoals al vermeld door ons sterk
                teruglopend aantal leden, echter …. door een redelijke constante
                bijdrage van de acceptgirokaarten actie (kolom B) en de 40 dagentijd
                actie (kolom D) wordt de totale terugloop hierdoor weer voor een
                deel gecompenseerd.  
      

UITGAVEN

De totale uitgaven ZWO Emmen-Oost in 2019 waren  € 9.700,-
Deze uitgaven bestaan uit: naar Kerk in Actie € 7.500  naar het project schoolkinderen Pakistan € 885,-. naar Steunfonds Taizê  € 1.250 (uit het legaat) en diversen € 66  

Activiteiten/projecten 2019

Project  Schoolkinderen Pakistan   

Het aantal kinderen dat we ondersteunen wordt ieder jaar  minder daar zij vanwege hun leeftijd
de lagere school gaan verlaten. Vanaf   mei 2019  ondersteunen we nog 12 kinderen

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

Vanuit ons legaat  besteden we evenals in voorgaande jaren € 1.250 aan dit doel.   

 40 dagentijd 2019 met als thema “Rwanda , 25 jaar na de genocide”

Gedurende 6 weken zijn we via de beamer  geïnformeerd over  dit project  Tevens  heeft V&T   op 11  april een middag  over  dit thema georganiseerd, in samenwerking met Evelien Vrolijk van  Kerk in Actie .

De opbrengst van zowel de  zes collectes als de doosjes en andere giften was Є 2372,62  

Project kinderen in de knel 2019

Eind april 2019  hebben we besloten om met het 40-dagen project  Weeskinderen Rwanda het gehele jaar  door te gaan. Ons streef bedrag  a  € 3.500  hebben we ruimschoots gehaald en in totaal € 5.000 kunnen overmaken.Via onze acceptgirokaarten actie  hebben we hiervoor in 2019 in  totaal  € 2.544 ontvangen.  

Activiteiten/projecten 2020

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

Schoolkinderen Pakistan 

40 dagentijd 2020 met als thema “Sta op” en in ons geval voor de straatmeisjes in Ghana.

Op 1 maart starten we met een nieuw project: “Sta op!”
In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen.
Jezus riep ”Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Als volgers van Jezus mogen we ons niet neerleggen bij gebrokenheid.
Daarom komen we in actie en doen recht aan kinderen in de knel.
Dan kunnen we via de spaardoosjes nieuwe kansen geven aan straatmeisjes in Ghana.
De meisjes worden opgevangen en leren in hun eigen onderhoud te voorzien.
Ze leren voor kapster,naaister, pedicure, kok of maken sieraden. Zo worden ze uit de armoede gehaald.

Project kinderen in de knel 2020.

Op dit moment hebben we nog geen keuze gemaakt . We starten in mei met dit project en houden dan tevens de acceptgirokaarten actie.
Via publicaties in de kerk, Hofgeluiden en Op Weg, wordt u over het verloop van deze actie op de hoogte gehouden.

Ons thema voor 2020 is dan ook nu weer: Open je handen. Alle dagen openen we onze handen.
We geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult. Open je handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen?
Een glimlach, een uurtje tijd , uw aandacht , of uw geld.