ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 73 7076


Algemeen

Als wijkkerk van de PG Emmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 7 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

 • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
  De dienst van februari was op 21 februari met als thema: Ik ben er voor jou.
  Het was de eerste zondag van de 40 dagen tijd van 21 februari- 4 april
  De dienst van november was op 7 november met als thema: Hoop doet leven
 • Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.
 • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
 • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.
 • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
 • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

 • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
 • De maandelijkse of periodieke bijdragen
 • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie vanaf 2020  in mei.
 • Specifieke projecten zoals thans het Colombia project  

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van een aantal jaren vanaf  2010 vermeld.

ZWO Emmen-Oost               Bijdragen per soort            
                     
Jaar 40-dagen   periodiek acceptgiro actie Specifieke projecten TOTAAL  
              via bank Collectes    
  bedrag index bedrag index bedrag index bedrag bedrag BEDRAG INDEX
  % % % %
2010 1146 100% 5655 100% 2060 100%   146 9007 100%
2015 1320 115% 2901 51% 2044 99%     6265 70%
2020 1854 162% 1138 20% 2771 135% 1206 110 7079 79%
2021 2335 204% 1453 26% 2639 128% 825   7252 81%

Toelichting:

Kolom A  Vanaf 2010 zien we een sterke daling in de periodieke bijdrage.
                  De opbrengst is nu  nog maar  26 %  t.o.v.2010. 
                  Dit heeft wellicht  te maken met ons teruglopend aantal leden.

Kolom B  Met de acceptgirokaarten actie zijn we in 2010 gestart
                  De laatste jaren laten deze bijdragen  een  duidelijke stijging zien   
                                    
Kolom D  De opbrengst van 40- dagen tijd actie is vanaf 2010 vrij constant en
                 laat vanaf  2015  een lichte stijging zien. Bijzonder is de hoge opbrengst van 2021.

Kolom E  De totale bijdrage loopt sterk terug zoals al vermeld door ons sterk
                teruglopend aantal leden, echter …. door een redelijke constante
                bijdrage van de acceptgirokaarten actie (kolom B)  de 40 dagentijd
                actie (kolom D)en de specifieke projecten actie (kolom E) wordt de totale terugloop
                 hierdoor weer voor  81%  deel gecompenseerd

Samenvatting                                                                  

Al met al zijn de totale bijdragen in 10 jaar tijd nog maar met  19 % afgenomen
Wij zijn dan ook  blij en dankbaar, dat door uw bijdrage  Kerk in Actie en de andere 
genoemde organisaties onze medemensen elders in de wereld  kunnen helpen.
Wij hopen dan ook voor 2021 weer op uw bijdrage in welke vorm dan ook

UITGAVEN

De totale uitgaven ZWO Emmen-Oost in 2021 waren  € 9302.
Deze uitgaven bestaan uit: naar Kerk in Actie 40-dagen project   € 2.335 ; € 5.000 voor het Colombia project en € 225 voor het kerstproject Geef licht . Verder  naar het project schoolkinderen Pakistan € 440,- en  naar Steunfonds Taizê  € 1.250 (uit het legaat) en diversen € 52.  

 ACTIVITEITEN/PROJECTEN  2022

Project  Schoolkinderen Pakistan   

Het aantal kinderen dat we ondersteunden is niet meer nodig daar allen de lagere school hebben afgemaakt

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

Vanuit ons legaat  hebben we ook dit  een bedrag van  € 1.250 naar dit doel overgemaakt.   

De 40 dagentijdcampagne actie met als thema: Alles komt goed?

Deze campagne van kerk in Actie  bestaat uit de zeven werken van barmhartigheid, waarbij we iedere week de focus leggen op een van die zeven werken en een Kerk in Actie-project dat daarbij past. De start is op zondag 6 maart en eindigt zondag 17 april (Pasen)

De zeven werken van barmhartigheid bestaan uit:

 • De hongerigen eten geven in Rwanda. Diaconessen leren boeren hun veeteelt, groenten en fruit beter te beheren en op deze manier te zorgen voor een gezondere voeding voor o.m. hun kinderen
 • Zieken bezoeken in Nederland. Jezus roept ons op om de zieken te bezoeken. De kerk heeft daarin een belangrijke taak door die mensen samen te brengen die elkaar te steun kunnen zijn.
 • De naakten kleden in Indonesië. Een betere toekomst voor straat kinderen in Yogyakarta. De organisatie Dreamhouse zoekt deze straat kinderen op en bouwt een band met hen op en kijkt samen met het kind de ouders (als die in beeld zijn) welke hulp voor hen het beste is. Tevens is er voor hen een opvanghuis waar ze onderwijs krijgen.
 • De vreemdelingen herbergen in Nederland . Jong en oud thuis in de kliederkerk. Deze zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor kinderen. Jong en oud , zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van de bijbel verhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en  het geloof.
 • De dorstigen drinken geven In Moldavië. Veel ouders werken in het buitenland, hierdoor blijven kinderen en ouderen achter en krijgen thuis soms niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. De christelijke zorgorganisatie Bethania vangt kwetsbare kinderen na schooltijd op , ze krijgen te ten en te drinken en hulp bij hun huiswerk.
 • De doden begraven in Nederland. Jaarlijks doem meer dan zesduizend jonferen mee aan de PaasChallange. Met dit spel dat gemaakt is door Jong Protestant leren de jongeren de karakters uit het Paasverhaal kennen. Pasen is het feest van de opstanding, het nieuwe leven.We m ogen opnieuw beginnen Dat is het verhaal van Goede Vrijdag en de begrafenis van Jezus ons vertelt. Door de duisternis heen is het weer licht geworden. Dat licht willen we delen ook met jongeren en hen laten zien waar het echte leven te vinden is.
 • Alles komt goed? In Libanon.Kansen voor jongeren in de achterstandswijk Bourj Hammoud in Beiroet. In deze wijk zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Het Manara Youth Center geeft jongeren psychosociale hulp en trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen ook huiswerkbegeleiding en kunnen een vaktraining volgen.

Bij de zeven werken van barmhartigheid gaat het erom: zie je de ander staan, heb je oog voor mensen die makkelijk buiten de boot vallen? En wat kun je voor hen doen?

Heel actueel is de oorlog die recent door Rusland (Poetin) is begonnen in Oekraïne met alle gevolgen van dien, zoals een grote vluchtelingen stroom. Ook daarvoor  wordt op ons als kerk een beroep gedaan om deze mensen niet in de kou te laten staan.

Op zondag 6 maart organiseert de ZWO commissie een kerkdienst met als thema: Alles komt goed?

Er zullen dan ook weer spaardoosjes uitgegeven worden , welke wij graag op 17 april weer in ontvangst willen nemen
Van 6 maart – 17 april (Pasen) zal iedere zondag aandacht aan een van de zeven werken van  barmhartigheid geschonken worden.

Tevens vragen wij om  een financiële bijdrage ter ondersteuning van de zeven werken van barmhartigheid. Ons rek.nr is NL54RABO0373737076 t.n.v. ZWO Emmen-Oost

Vorig jaar ontvingen wij hiervoor het allerhoogste bedrag van de afgelopen 12 jaar € 2.335.

(zie onderstaande grafiek)

     

 

 

 

 

 

Het Colombia project.

 Een gezamenlijk3-jarig  project van de PKN kerken in Groningen en Drenthe

Twee jaar geleden zijn  we hiermee in mei gestart en het loopt door tot mei 2023 en hebben een bedrag van totaal € 15.000,- toegezegd 
In  2020 en 2021 hebben we  € 9.000,-   naar Kerk in Actie overgemaakt.
We verwachten t/m mei 2023 nog  een bedrag van € 6000,- te ontvangen.  
Hieronder staat nadere  informatie over dit project. 

De kern van FPT in Colombia is liefde
Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting steunt (werkende) kinderen die opgroeien in een gewelddadige wijk in Bogotá.

Francy is bij FPT lerares van de ‘papierwinkel’, de filigraan-groep, waar ze prachtige figuren maken van opgerolde stroken papier. Ze vertelt: “Ik werk hier met hart en ziel en ontmoet iedere dag weer bijzondere personen. Ik probeer het complexe leven van de kinderen die hier komen te begrijpen. Bij FPT zijn we er voor elkaar. Ik ben eigenlijk actrice van beroep. We vermaken ons enorm. Ook bezoek ik de kinderen thuis, praat met hun familie. Er is vertrouwen binnen FPT, we delen veel met elkaar. Hierdoor is de onderlinge band bij FPT zo sterk.

FPT is als een kasteel. Ik heb prinsen en prinsessen om me heen met een uniek karakter, die in moeilijke omstandigheden leven en hier moedig en krachtig mee omgaan. Hun toekomst is afhankelijk van juiste beslissingen nemen, goede begeleiding en stabiliteit door mensen die echt van hen houden. De kern van FPT is liefde. Alles verandert door liefde. We zijn met al onze successen en vergissingen in dienst van onze naaste, zoals Jezus ons geleerd heeft.

Voor 200 euro kunnen kinderen een jaar een vaktraining volgen bij een bevlogen lerares als Francy. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/fpt. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, Colombia.

Cindy gaat iedere middag naar FPT in Colombia

 

 

 

 

 

 

Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Deze stichting zet zich in voor werkende kinderen in Bogotá.

De 11-jarige Cindy staat iedere ochtend heel vroeg op. Ze helpt haar moeder haar winkel klaar te maken, waar ze sinaasappelsap en natuurlijke producten verkoopt. Cindy loopt iedere ochtend 40 minuten naar school en ‘s-middags weer 40 minuten terug. Ze zit in de 6e klas (groep 8). Na schooltijd gaat ze naar FPT. Ze doet daar mee aan de ‘papierwinkel’. Als ze thuiskomt gaat ze huiswerk maken en doet ze huishoudelijke taken: vegen, dweilen, de wc schoonmaken.

Cindy’s moeder is 30 jaar. Zij is als 12-jarig meisje het geweld in haar dorp ontvlucht naar Bogotá. Een oudere man hielp haar, maar eiste ook dat ze met hem samenleefde. Dat is Cindy’s vader, nu 63 jaar. Via hem heeft ze zeven oudere halfzussen en halfbroers. Cindy’s ouders zijn inmiddels gescheiden. Haar moeders nieuwe man drinkt veel. Cindy’s moeder is in verwachting. Ze is blij dat haar dochter ‘s-middags niet alleen thuis is, maar naar FPT gaat. Cindy is erg temperamentvol. Bij FPT leert ze ook bescheidenheid, anderen respecteren en niet meegaan met mensen die slechte dingen doen.

Voor 200 euro kunnen kinderen als Cindy een jaar een vaktraining volgen bij FPT.

De dromenvanger vangt Stivens enge dromen op

 

 

 

 

 

 

Graag vertellen we u meer over het werk van de organisatie FPT in Colombia, dat onze kerk op dit moment steunt via Kerk in Actie. Kinderen die uit gebroken gezinnen komen en in de achterstandsbuurten van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá leven, hebben geen makkelijk bestaan. Ze moeten al jong werken en overleven  tussen geweld en criminaliteit. Stichting Kleine Arbeider (FPT)  is voor hen als een warme familie, die hen waardevolle dingen voor hun leven leert, waardoor ze positief in het leven kunnen staan en niet in de criminaliteit belanden. Eén van hen is de 11-jarige Stiven.

Na de scheiding van zijn ouders woont Stiven bij zijn oom, die ‘s-nachts op de markt werkt. Bij FPT leert Stiven melkproducten maken. Hij geniet van het meedoen, leren, spelen en eten. Hij houdt ook van voetballen, schilderen, tekenen, wandelingen maken met FPT en anderen helpen. Later wil hij politieagent worden of gymleraar. Hij heeft een dromenvanger bij FPT gemaakt, die zijn enge dromen en nachtmerries opvangt.

Voor 200 euro kunnen kinderen als Stiven een jaar een vaktraining volgen bij FPT.