ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 73 7076


ALGEMEEN

Als wijkkerk van de PG Emmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 6 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

 • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
  Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.
 • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
 • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.
 • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
 • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

 • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
 • De maandelijkse of periodieke bijdragen
 • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie in mei. Vanaf 2023 komen de acceptgirokaarten te vervallen en zal er een andere manier van inzameling gaan komen.
 • Specifieke Kerk in Acte projecten, welke per jaar een ander doel omvatten.

In onderstaande overzichten vindt u de ontvangsten/inkomsten  en  uitgaven van 2023-2022 en 2021 zoals in het jaarverslag vermeld, en de toelichting hierover

1)Balans gegevens ZWO Emmen-Oost     Opgemaakt: 1 januari 2024    
                     
ACTIVA in €   2023 2022 2021   PASSIVA  in € 2023 2022 2021
         
Begin Saldo   382 431 1.231   Explotatie te kort   49 800
Explotatie overschot   197       Eind saldo 579 382 431
TOTAAL   579 431 1.231   TOTAAL 579 431 1.231
2)Resultaat rekening ZWO-Emmen-Oost                  
      2023 2022 2021         2023 2022 2021
                   
ONTVANGSTEN   in €         UITGAVEN   in €    
1)40 dagen opbrengst doosjes 368,45 461,65 0   J)40-dagen actie      1703,45 1249,55 2335
2)40 dagen via bank/giro 1335 788 2.335              
A) Totaal 40-dagen (1+2) 1703,45 1249,65 2335   9) Kinderen in de knel Colombia     800 5200 5000
3)Eenmalige bijdragen via acceptgiro kaart  270 1125 2639   10) Syrie     685    
              11) Geef licht         225
4) Idem specifiek Colombia 150 750,65 600   12)\Kinderen in de knel Moldavie     3500    
  Idem via Centrale diaconie   1500     K)Kerk in Actie projecten 9-10-11-12     4.985 5200 5225
5)Idem specifiek Syrie 685                  
6) idem specifiek Geef licht     225              
7) idem specifiek Moldavie 383                  
               via collecte V&T middag 221,75       L)Totaal naar Kerk in Actie (J+K) 6.688 6449,55 7560
  via collecte 5 nov ZWO 140,1       13)St.Steunfonds Taizé        1250 1250
8) Vaste (periodieke) bijdragen 2170,16 1885,16 1.453   14)Schoolproject Pakistan         440
B) Totaal bijdragen(3 t/m 8) 4020,01 5.260,81 4.917   M)Totaal externe doelen   (13+14)  0 1250 1690
C)Collecte(s)           N) Sub totaal (L+M)     6.688 7.700 9.250
D)Totaal voor  Kerk in Actie (A+B+C) 5.723,46 6.510,46 7.252   15)Paaskaarten  voor gevangenen     40,40 70,39 12
              16)Bankkosten SKG   47,50 40 40
E) Van Legaat voor Taizé   1.250 1.250   O) Totaal Diversen (15 t/m 16) 87,90 110,39 52
     Van legaat voorKIA-Moldavie 1.250       P) Subtotaal  (N+O  )    6.776,35 7.809,94 9.302
Div.             I)Explotatie overschot    197    
F)Sub totaal (D+E+Div)   6.973,46 7.760,46 8.502   Q)TOTAAL (P+I) afgerond   6.973 7.810 9.302
G)Explotatie tekort     49,48 800              
H)TOTAAL (F+G) afgerond 6.973 7.810 9.302              
                         

Algemeen                         
We zien t.o.v. 2021 een daling in de inkomsten via onze kerkleden van  ruim  € 1.500 (19%)                              

In onze beleving wordt dit vrijwel geheel veroorzaakt door het wegvallen van het gebruik van de acceptgirokaarten.   
We hadden gehoopt met het artikel in Op Weg van mei-juni ( over het Moldavie project), al onze leden voldoende te hebben geinformeerd.                            
Helaas heeft dit niet het gewenste effekt gehad.    
Samen met de centrale diaconie beraden we er ons er over hoe we dit naar de toekomst toe zullen gaan organiseren.                            

Periodieke bijdragen                     
Deze bijdragen  geven vanaf 2010 tot 2020 een daling van 80% te zien                 
Hierna zien we per jaar hierin een lichte stijging. met als resultaat in 2023 t.o.v. 2020 een bedrag van € 1.032.                      
Bijdragen van nieuwe gevers zijn van harte welkom.                     

 Eenmalige bijdragen via de acceptgirokaarten actie in mei
Deze lopen na 2021 zeer strek terug.In 2021 was dit nog € 2.639,- In 2022 nog € 1.125,- en in 2023 nog maar € 270.                  
Een terugloop van 87% !!!!!!. Het aantal leden dat een bijdrage heeft gedaan is gedaald van ca 75 naar 3.  In 2022 kreeg nog maar de helft van onze leden een acceptgirokaart , de andere helft kreeg via de mail een bijdrage verzoek.

 Colombia project                           
Dit is een project van de PKN kerken in Gronigen en Drenthe met een looptijd van 36 maanden.                         
Hiervoor hadden we € 15.000 toegezegd.                          
In totaal hebben we € 13.500  voor dit project van onze leden ontvangen. Waarvoor onze hartelijk dank                  
De centrale diaconie heeft het resterende bedrag a € 1.500 bijgedragen,                             

 Broeders van Taize                        
Deze stichting is in 2023 opgeheven. Het hiervoor te besteden bedrag van het legaat is overgmaakt naar het Moldavie project                

 40-dagen actie                
Dit jaar hebben we in totaal  €1.703. ontvangen.                           

 Samenvatting                  
Al met al zijn de totale bijdragen vanaf 2010  met ca € 3.300 ( 33%)afgenomen.                
Onze grootste zorg is hoe we met het wegvallen van de acceptgirokaarten, de teruggang in de bijdragen kunnen opvangen/voorkomen.                     
Desondanks mogen we  dankbaar zijn dat door uw bijdrage, Kerk in Actie en de andere                    genoemde organisaties, onze medemensen elders in de wereld hebben  kunnen helpen.                   Wij hopen dan ook voor 2024 weer op uw bijdrage in welke vorm dan ook.                       

 

ACTIVITEITEN/PROJECTEN  2024

De 40 dagencampagne actie met als thema : Ga mee.

Hiermee volgen we gedurende 7 weken het rooster van Kerk in Actie met iedere week een ander thema. Op zondag 18 februari houden we een ZWO dienst met als het thema : sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië  

Op 22 maart om 14.00 uur organiseren we samen met Vorming en Toerusting een bijeenkomst over dit thema , dat tevens ons jaarproject 2024 wordt    

Project sterke vrouwen in de kerk van Papoea Indonesië  (tot maart /april 2025)

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de samenleving , vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich.Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een  alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.

 

Samen zijn we  Kerk in Actie.
Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is, om in Nederland en wereldwijd, mensen(groot en klein) hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Wij hopen en rekenen er op dat wij als PG Emmen-Oost  het gewenste bedrag voor dit goede doel  ook nu weer  bijeenbrengen.
Wij hopen en rekenen er op dat wij als PG Emmen-Oost  het gewenste bedrag voor dit goede doel  ook nu weer  bijeenbrengen.