ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 73 7076


Algemeen

ALGEMEEN

Als wijkkerk van de PG Emmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 7 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

 • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
 • Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.
 • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
 • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.
 • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
 • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

 • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
 • De maandelijkse of periodieke bijdragen
 • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie vanaf 2020  in mei.
 • Specifieke projecten zoals thans het Colombia project  

In onderstaande tabel zijn de inkomsten van een aantal jaren vanaf  2010 vermeld.

 

  Bijdrage Bijdrage Sub totaal   40-dagentijd     Specifiek              Totale   Index
  periodiek Acceptgiro   doosjes  Projecten Bijdrage    
      (A+B) en bank   (A+B+D+E)    
  A B C  E F    
Jaar     %
2010  5.655 2060 7.715 1146   8.861   100%
2011 5.269 2.445 7.714 1.174            120 9.008   102%
2012 4.836 2.900 7.736 1.265  136 9.137   103%
2014 3.333 3.222 6.555 1073   7.628   88%
2016 2.837 3.056 5.893 1.304   7.197   83%
2018 2.744 1.597 4.341 1.411   5.752   66%
2019 1.947 3.276 5.223 1.464    270* 7.227   83%
2020                  1.138                              2.771  3.909  1.855 1.206* 6.970   79%

 

NB * 2019 = Rwanda project  2020= Colombia project

Toelichting:

Kolom A  Vanaf 2010 zien we een sterke daling in de periodieke bijdrage.
                  De opbrengst is nu  nog maar  20 %  t.o.v.2010. 
                  Dit heeft uiteraard te maken met ons teruglopend aantal leden.

Kolom B  Met de acceptgirokaarten actie zijn we in 2010 gestart en m.u.v. 2013 en 2018
                 laten deze bijdragen tot nu toe , eerder een stijging dan een daling
                 zien.

Kolom D  De opbrengst van 40 dagen tijd actie is vanaf 2010 vrij constant en
                 laat vanaf  2015  een lichte stijging zien. Bijzonder is de hoge opbrengst van 2020.

Kolom E  De totale bijdrage loopt sterk terug zoals al vermeld door ons sterk
                teruglopend aantal leden, echter …. door een redelijke constante
                bijdrage van de acceptgirokaarten actie (kolom B)  de 40 dagentijd
                actie (kolom D)en de specifieke projecten actie (kolom E) wordt de totale terugloop hierdoor

                weer voor bijna 80%  deel gecompenseerd

Samenvatting                                                                  

Al met al zijn de totale bijdragen in 10 jaar tijd nog maar met 20% afgenomen
Wij zijn dan ook  blij en dankbaar, dat door uw bijdrage  Kerk in Actie en de andere 
genoemde organisaties onze medemensen elders in de wereld  kunnen helpen.

Wij hopen dan ook voor 2021 weer op uw bijdrage in welke vorm dan ook

UITGAVEN

De totale uitgaven ZWO Emmen-Oost in 2020 waren  € 7.857, –
Deze uitgaven bestaan uit: naar Kerk in Actie 40-dagen project   € 1.854  en € 4.000 voor het Colombia project. Verder  naar het project schoolkinderen Pakistan € 660,- en  naar Steunfonds Taizê  € 1.250 (uit het legaat) en diversen € 93  

ACTIVITEITEN/PROJECTEN  2021

Project  Schoolkinderen Pakistan   

Het aantal kinderen dat we ondersteunen wordt ieder jaar  minder daar zij vanwege hun leeftijd
de lagere school gaan verlaten. Vanaf   mei 2020  ondersteunen we nog 10 kinderen.
Onze bijdrage hiervoor  is € 660,-  Het aandeel  van de Centrale Diaconie is eveneens  €660,-

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

Vanuit ons legaat  besteden we evenals in voorgaande jaren € 1.250 aan dit doel.   

40 dagentijd 2021 met als thema “Ik ben er voor jou” . Zeven weken , zeven weken van barmhartigheid , zeven verschillende projecten

Op 21 februari organiseren we hierover een speciale ZWO dienst, waarin aandacht aan de zeven projecten geschonken zal worden. Nadere informatie hierover volgt nog.  

 FTP  Project  Colombia 

Een project “ Geloven in Delen”  van Kerk in Actie en specifiek van de ZWO’s regio Drenthe en/Groningen

We zijn met dit project gestart in mei 2020 .

Van Kerk in Actie ontvangen wij regelmatig z.g.n kerkblad informatie , waarvan het eerste deel  hieronder vermeld staat.   

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. Samen met partners van Kerk in Actie bestrijden we kinderarbeid. Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Het is hard nodig om kinderarbeid tegen te gaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs. U kunt daaraan bijdragen.

Wie door de sloppenwijken van Bogotá in Colombia loopt, ziet talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen en hebben te maken met veel geweld. School komt vaak op de laatste plaats. De bevlogen medewerkers van FPT (Stichting Kleine Arbeider) zoeken naar alternatieven voor werk, zodat kinderen veilig zijn en niet te zwaar werk hoeven te doen. Ze bieden kinderen een veilige haven, waardoor ze opgewassen zijn tegen moeilijke omstandigheden. Zo’n 120 jongeren volgen vakonderwijs. Ze leren allerlei producten maken, die ze kunnen verkopen. FPT heeft daarnaast een eigen internet-café, een cafetaria en een koksopleiding voor 60 jongeren. Ook hun ouders worden ondersteund. Met uw bijdrage kan het belangrijke werk van FPT worden voortgezet.

 • Voor 75 euro per jaar krijgen alle kinderen iedere dag iets te eten bij FPT.
 • Voor 67 euro per jaar kan een jongere een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
 • Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vak training volgen.

FTP is één van de Colombiaanse partners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich de komende tijd voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/fpt. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 54 RABO 0373737076 t.n.v. Diaconie PG Emmen inz. ZWO  Emmen-Oost  onder vermelding: Colombia.

Eind 2020   hebben we hiervoor  vanaf  eind maart  in totaal  € 4.068 ontvangen en reeds € 4.000 naar  Kerk in Actie overgemaakt.

Dit betekent  dat wij tot april   2021 t.o.v. onze begroting van € 5.000 nog € 932,- hebben te gaan.

Voor heel 2021 hopen we  op een bijdrage van totaal € 5.000

Acceptgirokaarten actie 2021.

Hiermee starten we ook nu weer in mei 2021

In 2020  hebben  95 kerkleden een bijdrage overmaakt  van € 2.771,-  Hiervoor onze hartelijke dank.