Diaconaat

Vakantietasjes

Uit “Diakonia” van april 2020:

Kinderen uit kwetsbare, arme gezinnen kunnen meestal niet op vakantie.
Als in de zomervakantie klasgenootjes er op uit gaan, blijven zij achter.
Met actie “Vakantietas” van Kerk in Actie hebben kerken kinderen verrast met een tas vol leuke spullen voor de zomervakantie.
In 2019 hebben 165 kerken meegedaan en kregen bijna 10.000 kinderen een rugzakje met leuke spulletjes.

Onze kerk deed mee en dat deed onze diaconie als volgt:

  • Via de voedselbank kregen we de aantallen kinderen die binnen de doelgroep vielen.
  • Via een collecte kregen we geld binnen voor deze actie. Meer dan genoeg om wel 50 tasjes te vullen.
  • De diaconie zorgde voor de tasjes en voor de inhoud.
  • Tijdens de uitgifte van de voedselbank werden de vakantietasjes uitgedeeld.

Prachtig om in  “Diakonia” hierover te lezen en wat mooi dat wij hier een steentje aan hebben bijgedragen!!

 

Algemeen.

De diaconie bestaat thans uit 7 leden en een secretaris. Er is een penningmeester en ieder lid is per toerbeurt  voorzitter van de 6-8 wekelijkse vergaderingen. Per toerbeurt woont een lid  de vergaderingen bij van het College van Diakenen  van de PG Emmen.  Eén diaken is lid van  DABAR een Interkerkelijk Diaconaal Samenwerkingsverband binnen de gemeente Emmen.

Enkele taken van de diaconie zijn o.m. het verzorgen het Avondmaal. Een diakenen is tijdens  de kerkdienst  aanwezig, die collecteert en de afhandeling hiervan verzorgt. Een diaken is aanwezig bij een viering van Schrift en tafel  in de Horst.  De verder inhoudelijke taken van de diaconie zijn omschreven in de interne regeling van de  PG Emmen-Oost.

De ZWO commissie is een apart  onderdeel van de diaconie. Op de website vindt u onder ZWO de activiteiten/projecten waarmee deze commissie zich bezig houdt.

Zowel de inkomsten via de collectes als de uitgaven lopen via het College van Diakenen (CvD) van de PG Emmen. Het collecte rooster wordt per jaar door dit college vastgesteld.

Per jaar zijn er 32 specifieke diaconie collectes , 12 Kerk in Actie collectes , 6 (NBV)collectes, de bestemming hiervoor wordt in overleg met de kerkenraad , door de wijkdiaconie vastgesteld en 2 PKN collectes.

Iedere wijkdiaconie ontvangt   jaarlijks een wijkbudget .

De diaconie is te bereiken via hun aanspreekpunt, 

De thans meest uitgevoerde diaconale zaken zijn:

Ondersteuning  personen of instanties

Veelal  gebeurt dit op verzoek van    een kerkenraad lid ,predikant of  lid van een wijkteam.

Kerstmiddag.  

Het afgelopen jaar werd deze middag door ca. 80 personen bezocht .
De cantorij verzorgde de muzikale begeleiding en na afloop was er een gezamenlijke maaltijd.

Paasbloemengroet.

De zaterdag voor Pasen ontvangen oudere en/of zieke kerkleden een bloemetje.
De zes wijkteams geven de namen door en verzorgen ook de bezorging van de bloemen.

Vakantieweken.

Belangstellende  ouderen kunnen hiervoor  een lid van de diaconie hierover benaderen.
Er bestaat  voor gezinnen die daarvoor niet de financiële middelen , de mogelijkheid om een week door te brengen op een  RCN camping .

Voedselbank.   

In de Schepershof is een uitgiftepunt van de voedselbank Z.O.Drenthe. Een aantal  leden van onze diaconie en van de Evangelische Gemeente verzorgen de2-wekelijkse  uitgifte en bieden tevens een kopje koffie aan(met wat lekkers), aan  degenen die hiervoor belangstelling hebben. 

Kerstpakketten

Allen die het uitgiftepunt bezoeken ontvangen een kerstpakket. De kosten hiervan worden betaald
van de vrijwillige bijdragen door  onze kerkleden en door  de Evangelische Gemeente.

Vakantietasjes     

Dit project is vorig jaar in juli opgezet door Kerk in Actie, met als doel deze tasjes te vullen en aan de kinderen te geven  van degenen die de voedselbank bezoeken. 
Kerk in Actie leverde de tasjes en de diaconie zorgde voor de inhoud.
Totaal zijn er 50 tasjes uitgereikt. De inhoud hiervan is bekostigd uit vrijwillige bijdragen. 

Vakanties met Zorg

  • U heeft weinig tot geen hulp nodig, en wilt U graag samen met andere senioren genieten van een gezellige week met wat extra aandacht en gezelligheid, omdat U het niet fijn vindt om alleen op vakantie te gaan?
  • U bent nog redelijk vitaal, maar U vindt het toch wel prettig dat er zo nu en dan enige begeleiding van een vrijwilliger is bij een wandeling, fietstochtje of uitstapje?
  • U heeft zelf een goede gezondheid, maar Uw partner heeft dagelijks wel enige of veel hulp en verzorging nodig?
  • U wilt er graag eens even een weekje tussenuit maar een gewone vakantiereis is door verschillende beperkingen voor U helaas niet meer mogelijk omdat U dagelijks extra zorg en begeleiding nodig heeft.

Het Vakantiebureau verzorgt vakantieweken voor iedereen voor wie het – om welke reden dan ook – niet (meer) zo eenvoudig is om op vakantie te gaan.

Op verschillende locaties, alle gelegen in een prachtige omgeving zijn er mogelijkheden voor de gasten om te genieten van de natuur, de gezellige sfeer, de gastvrijheid, de verschillende activiteiten, én de zorg van de vrijwilligers die iedere dag voor de gasten beschikbaar zijn.

De vakantieweken dragen een open, protestants-christelijk karakter. Tijdens de hele week behoort een pastor tot de vrijwilligers. Daarnaast is er op zondag een viering in “eigen huis”.

  • Wilt U meer weten over deze vorm van vakantieviering?
  • Vraag om de nieuwste brochure bij de ambassadeurs van Het Vakantiebureau. Dit zijn voor Emmen e.o. :

Tineke Seigers, e-mail : seigers@ziggo.nl 
Dick en Gea Warringa, e-mail : geawarringa@planet.nl 

Klik hier op de Website van Het Vakantiebureau, ook daar zijn de brochures aan te vragen (tel 0318-48 66 10)