Organisatie

Ouderlingen, diakenen en predikant vormen samen de kerkenraad. Regelmatig komen zij samen om de gang van zaken in de gemeente te bespreken, hierover na te denken en plannen voor de toekomst te bespreken en te toetsen. Ongeveer eens in de vijf jaar maakt de kerkenraad hiervoor, in samenspraak met de gemeente, een beleidsplan. De financiele aspecten die de eigen gemeente betreffen worden behartigd door de kerkrentmeesters, de financiën in het kader van dienstbetoon worden geregeld door de diakenen. De scriba regelt de communicatie van de kerkenraad met haar leden en met derden.