ZWO

ZWO Emmen-OostBank rek. nr. IBAN NL54RABO 0373 7371 22


Algemeen

Als wijkkerk van de PGEmmen heeft de wijk Emmen-Oost een ZWO-commissie. Deze commissie valt onder de verantwoording van de wijkdiaconie en bestaat uit 7 leden, waarvan een aantal deel uitmaken van de wijkdiaconie. De ZWO commissie komt jaarlijks 5-6 keer bijeen. De werkzaamheden van de commissie bestaan in grote lijnen uit:

  • Het in februari en november voorbereiden van de kerkdiensten m.b.t. het werelddiaconaat.
  • Het in maart-april organiseren van een speciale actie tijdens de 40-dagentijd.Deze actie bestaat uit het geven van voorlichting gedurende de 40-dagentijd en het organiseren van een doosjes – en (bank)giro actie , waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor Kerk in Actie.

  • Het jaarlijks benoemen van een aantal ZWO-projecten uit de Kerk in Actie projectenlijst en (voor zover van toepassing ) van doelen welke door andere instanties worden aanbevolen. Ons beleid is om ca.80% van de inkomsten te bestemmen voor Kerk in Actie projecten.
  • Het informeren van – en het geven van voorlichting aan- de kerkelijke gemeente over deze inkomsten /projecten en de voortgang hiervan.

  • Het ontvangen van de financiële bijdragen van onze gemeenteleden via een eigen rekeningnummer en het overmaken van deze bijdragen aan de voornoemde doelen.
  • Het opstellen van een jaarplan/jaarbudget en ter goedkeuring aanbieden aan de diaconie.

INKOMSTEN

Deze bestaan uit een aantal bijdragen:

  • Tijdens de 40 dagentijd : De inkomsten van de doosjesactie en de daaraan gekoppelde bijdragen via de bank.
  • De maandelijkse of periodieke bijdragen
  • De eenmalige bijdrage via de acceptgirokaarten actie in december-januari

In onderstaande tabel (fig. 1) zijn de inkomsten van een aantal jaren vanaf 2005 vermeld.

Overzicht ontvangen bijdragen ZWO Emmen-Oost        
  Bijdrage Bijdrage Sub totaal 40-dagentijd Totale Index
  periodiek acceptgiro   doosjes Bijdrage  
    dec-jan (A+B) en bank (A+B+C+D)  
  A B C D E  
Jaar %
2005 10.656 0 10.656 1.604 12.260 100%
2010 7.537 0 7.537 1.147 8.684 71%
2011 5.269 2.445 7.714 1.174 8.888 72%
2012 4.836 2.900 7.399 1.265 8.664 71%
2013 3.920 1.604 5.524 898 6.422 52%
2014 3.333 3.222 6.555 1073 7.628 62%
2015 2.901 2.930 5.831 1.320 7.151 58%
2016 2.837 3.056 5.893 1.304 7.197 59%
2017 2.191 3.453 5.644 1.208 6.852 56%

 

Toelichting:

Kolom A  Vanaf 2010 zien we een sterke daling in de periodieke bijdrage.
                 De opbrengst is nog maar 21% t.o.v.2005. 
                 Dit heeft uiteraard te maken met ons teruglopend aantal leden.
Kolom B  Met de acceptgirokaarten actie zijn we in 2011 gestart en m.u.v. 2013
                 laten deze bijdragen tot nu toe , eerder een stijging dan een daling
                 zien.
Kolom D  De opbrengst van 40 dagen tijd actie is vanaf 2010 vrij constant en
                 laat in 2015 en 2016 zelfs een lichte stijging zien.
Kolom E  De totale bijdrage loopt sterk terug zoals al vermeld door ons sterk
                teruglopend aantal leden, echter …. door een redelijke constante
                bijdrage van de acceptgirokaarten actie (kolom B) en de 40 dagentijd
                actie (kolom D) wordt de totale terugloop hierdoor weer voor een
                deel gecompenseerd.  
      

UITGAVEN

De totale uitgaven ZWO Emmen-Oost in 2017 waren  € 9.450,,-  
Deze zijn conform de inkomsten en overgemaakt naar  Kerk in Actie (€ 6.700) , naar het project schoolkinderen Pakistan (€ 1.500) en naar de Stichting Steunfonds Broeders van Taizé (€ 1.250).  

Actueel 2018

40 dagentijd 2018 , met als thema “Onvoorwaarlijke liefde”

Gedurende de 40 dagentijd 2018 volgden wij vanuit Kerk in Actie route 2,waarbij het werk voor en door vrouwen in Oeganda  centraal stond.
Dit project (in samenwerking met lokale partijen)  bestaat in het kort uit: Moeder zijn in Oeganda –Stabiele inkomsten voor het huishouden – Positie van vrouwen in Oeganda –Een nieuwe start – Traumaverwerking en bestrijding van geweld tegen vrouwen – Hiv/aids en gezondheid..

Zoals gebruikelijk in voorgaande jaren zijn  er spaardoosjes uitgedeeld en/of kan  men een bijdrage via ons ZWO rekening nummer doneren.
Tevens worden  er zes collectes voor dit project gehouden.
In totaal heeft dit in 2018  het mooie bedrag van € 2.145,- opgebracht
Hiervoor willen wij allen die hieraan hebben bijgedragen, van harte bedanken 
 

Project  Schoolkinderen Pakistan  

We verwachten ook in 2018  een bedrag van € 1.500,- te kunnen overmaken.

Stichting Steunfonds Broeders van Taizé.

Vanuit ons legaat zullen we  evenals in voorgaande jaren € 1.250 besteden aan dit doel.   
Project 2017 Kinderarbeid in Colombia (onderdeel van “kinderen in de knel” van Kerk in Actie) 

Vanaf Pinksteren zijn we met dit project gestart , waarbij we ons willen inzetten tegen kinderarbeid in Colombia.
De Stichting Kleine Arbeiders (FPT) is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan kinderen en hen weerbaar maakt om kansen op een betere toekomst te vergroten.

In  totaal hebben wij voor dit project € 3.577 naar Kerk in Actie kunnen overmaken.

Alle gevers en geefsters hartelijke dank!!!!!  

Project kinderen in de knel 2018.

Op 13 mei starten we met het project India Save.

Hiervoor  wordt aandacht gevraagd voor de kinderen die niet in India naar  school gaan, maar ingezet worden
voor kinderarbeid.  Via publicaties in de kerk en Hofgeluiden wordt u over het verloop van deze actie op de hooogte gehouden.

Ons thema voor 2018 is dan ook nu weer: Open je handen. Alle dagen openen we onze handen.
We geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult. Open je handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen?
Een glimlach, een uurtje tijd , uw aandacht , of uw geld.