Kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur houden we dienst in de Schepershof, Het Waal 400. De thema’s van de kerkdiensten worden voornamelijk bepaald door het kerkelijk jaar. Dat begint met de vier adventszondagen, die aan Kerst vooraf gaan, dan gaan we naar de veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen, en zeven weken na Pasen vieren we het Pinksterfeest. Voor de lezingen gaan we meestal uit van het Oecumenisch Leesrooster. Ook de handleiding Kind op Zondag houdt voor de Kindernevendienst meestal dit rooster aan, zodat in dienst en kindernevendienst gelijke verhalen aan de orde komen. In de week voor Pasen is er elke avond een vesper of dienst. Regelmatig zal er een themadienst zijn rond één van de onderwerpen uit het jaarthema van de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie.

De orde van aankomende en recente diensten vindt u onder het menu diensten > orde van de dienst. Recente diensten kunt u ook beluisteren via kerkomroep.nl. Het complete rooster van kerkdiensten in Emmen vindt u in het menu: diensten > rooster kerkdiensten in Emmen.

Los van het kerkelijk jaar zijn er ook nog enkele bijzondere zondagen.

2016

4 september Openluchtdienst met alle PGE-kerken op het terrein van Drenthina; bij slecht weer raadplege u de website www.pgemmen.nl

2 oktober: Gemeentezondag.

6 november: ZWO-dienst / Viering Heilig Avondmaal

13 november: Leren Vieren.
Enkele malen per jaar bereidt de werkgroep Leren Vieren een dienst voor en voert die ook uit.

20 november: Laatste zondag kerkelijk jaar.
Op deze zondag gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar en noemen we hun namen.

27 november en 4,11 en 18, december: adventszondagen.
In deze periode volgen we een project samen met de kinderen van de kindernevendienst. De werkgroep liturgische schikkingen maakt een doorgaande schikking voor advent en kerst.

11 december: Viering Heilig Avondmaal

24 december: Kerstavonddienst. Zie ook kerkblad “Op Weg’.

25 december: Kerstfeest.
De cantorij zingt voor en met ons in deze dienst.

2017

1 januari: Voor en na de dienst: Nieuwjaarsbegroeting.

22 januari: Oecumenische dienst.

19 februari: Viering Heilig Avondmaal.

5 maart: Begin Veertigdagentijd.

12 maart: Dienst rond het werelddiakonaat; de werkgroep ZWO bereidt deze dienst voor en voert hem uit.

26 maart: Muziekdienst.

10 t/m 15 april:
In de week voor Pasen is er elke avond om 19.30 uur een vesper of dienst.
Witte Donderdag 13 april is er een avondmaalsviering.

16 april: Pasen.

14 mei: Leren Vieren.

21 mei: Viering Heilig Avondmaal.

25 mei: Hemelvaartsdag.

4 juni: Pinksteren.

9 juli: Viering Heilig Avondmaal.

juli/augustus: Zomerdiensten: In de zomermaanden is er altijd een
reeks van enkele diensten rond een bepaald thema met een eigen in-vulling.

27 augustus: Viering Heilig Avondmaal.

Koffiedrinken

Er is gelegenheid om samen koffie te drinken na de dienst. Dit wordt mogelijk gemaakt door een vaste groep vrijwilligers. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en misschien nog even na te praten.

Kindernevendienst
Elke zondag – met uitzondering van de zomervakantie – is er kindernevendienst voor kinderen vanaf 3 jaar. En vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom! Voor vragen kunt u terecht bij Sara Stegen, sara.stegen@gmail.com.

De doop
Voor de doop van uw kind wordt u verzocht contact op te nemen met onze wijkpredikant.

Viering Heilig avondmaal
Deze viering wordt in onze  wijkgemeente ongeveer zeven keer per jaar gehouden. We zitten de gehele dienst van de avondsmaalviering in halve kringen en delen en geven brood en wijn (druivensap) aan elkaar door. De avondmaalsviering is ook open voor kinderen en jongeren. Via de kindernevendienst worden kinderen voorbereid die voor het eerst hieraan gaan deelnemen. De data van de deze vieringen zijn komende periode: 6 november, 11 december, 19 februari, 13 april, 21 mei, 9 juli en 27 augustus.

Uitgangscollecte
Na de dienst staat er iemand met een collectebakje bij de uitgang. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de bloemen in de eredienst en de kosten van de zondagsbrief.

Autovervoer
Op verzoek is er de mogelijkheid om te worden opgehaald voor de kerkdienst. Coördinatie: Hans ten Cate, mail: jmtencate@freeler.nl

Kerkomroep
Via Kerkomroep Nederland is het mogelijk thuis de kerkdienst te zien en te beluisteren. Dit kan via internet op uw eigen computer of tablet. Ga hiervoor naar www.pgemmenoost.nl en klik aan de rechterkant op Kerkomroep.nl. Dit opent een nieuw scherm van de kerkomroep waar u een dienst kunt kiezen om af te spelen. Een andere optie is via een apart kastje (webradio of webtelevisie). Nadere informatie kunt u vragen bij de kerkrentmeesters of bij het kerkelijk bureau. Contactpersoon:  Henk Lever, Koop van Engen (Angelslo), Joost Bosman (Emmerhout).

Organisten
We prijzen ons gelukkig met een drietal organisten die wisselend per dienst onze kerkzang begeleiden en ondersteunen. Het zijn Co Manrho, Bart Trip en Eddy Wieringa.

Zondagsbrief ‘Hofgeluiden’
Deze nieuws- en informatiebrief van onze wijkgemeente wordt iedere zondag aan de kerkgangers uitgereikt. Hierin zijn opgenomen: de orde van dienst, de zondagse bloemengroet, vermelding van overleden gemeenteleden, geboorten, opnames in het ziekenhuis, jubilea, collectebestemmingen, mededelingen over komende activiteiten enz. U kunt kopij hiervoor inleveren, voorzien van uw naam en telefoonnummer, ‘s woensdags voor 18.00 uur bij hofgeluiden@gmail.com.

Amnesty international en Wereldwinkel
Elke laatste zondag van de maand is er gelegenheid brieven te schrijven of om mee te nemen voor Amnesty International. Er zijn voorbeeld brieven aanwezig. Contactpersonen van Amnesty International zijn in onze wijk: Bea van Arkel, Froukje Wolters,en Hans en Margreet de Jong. Elke  laatste zondag van de maand kunnen er na de dienst producten van de wereldwinkel worden gekocht. Contactpersoon: Diny Brug.

Bij de dienst
Regelmatig zijn er gesprekken rond de diensten, we praten na en voor over de kerkdienst, die geweest is of die komt. De ene keer is het meer een bijbelgesprekskring als we de tekst van de dienst onder de loep nemen, een andere keer laten we een thema uit de dienst wat meer tot ons door dringen, al pratend en overdenkend. Ook proberen we de zaken die in de diensten aan de orde komen concreet in verband te brengen met ons eigen leven. Zo kunnen de grote dingen die in de dienst vaak in een eenrichtingsverkeer gezegd worden opnieuw en meer landen in de dialoog met elkaar. Deze ontmoetingen worden aangekondigd in Hofgeluiden en in Op Weg. Leiding en informatie: ds. Jan de Korte.