Kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur houden we dienst in de Schepershof, Het Waal 400. De thema’s van de kerkdiensten worden voornamelijk bepaald door het kerkelijk jaar. Dat begint met de vier adventszondagen, die aan Kerst vooraf gaan, dan gaan we naar de veertigdagentijd, de voorbereiding op Pasen, en zeven weken na Pasen vieren we het Pinksterfeest. Voor de lezingen gaan we meestal uit van het Oecumenisch Leesrooster. Ook de handleiding Kind op Zondag houdt voor de Kindernevendienst meestal dit rooster aan, zodat in dienst en kindernevendienst gelijke verhalen aan de orde komen. In de week voor Pasen is er elke avond een vesper of dienst. Regelmatig zal er een themadienst zijn rond één van de onderwerpen uit het jaarthema van de werkgroep Ontmoeting en Inspiratie.

De orde van aankomende en recente diensten vindt u onder het menu diensten > orde van de dienst. Recente diensten kunt u ook beluisteren via kerkomroep.nl. Het complete rooster van kerkdiensten in Emmen vindt u in het menu: diensten > rooster kerkdiensten in Emmen.

Los van het kerkelijk jaar zijn er ook nog enkele bijzondere zondagen.

2017

3 september   Openluchtdienst Gezamenlijke dienst met alle PGE-kerken in de Oude Dierentuin; bij slecht weer raadplege u de website www.PGEmmen.nl

  1 oktober       Gemeentezondag.

15 oktober       Leren Vieren.

Enkele malen per jaar bereidt de werkgroep Leren Vieren een dienst voor en voert die ook uit.

29 oktober      Viering Heilig Avondmaal

  5 november  ZWO-dienst, zendingszondag

26 november  Laatste zondag kerkelijk jaar.

Op deze zondag gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar en noemen we hun namen.

3,10, 17 en 24 december: adventszondagen.

In deze periode volgen we een project samen met de kinderen van de kindernevendienst. De werkgroep liturgische schikkingen maakt een doorgaande schikking voor advent en kerst.

17 december: Viering Heilig Avondmaal

24 december: Kerstavonddienst. Zie ook kerkblad “Op Weg’.

25 december: Kerstfeest.

2018

  7 januari    Voor en na de dienst: Nieuwjaarsbegroeting.

21 januari    Oecumenische dienst

 4 februari   ZWO-dienst, zondag van het werelddiaconaat

11 februari   Viering Heilig Avondmaal.

18 februari  Begin Veertigdagentijd.

  • ZWO-dienst: de werkgroep ZWO bereidt deze dienst voor en voert hem uit.
  • In de week voor Pasen is er elke avond om 19.30 uur een vesper of dienst.

29 maart     Witte donderdag; Viering Heilig Avondmaal

30 maart     Goede Vrijdag

  1 april        Pasen.

  8 april       Leren Vieren.

29 april       Viering Heilig Avondmaal.

10 mei         Hemelvaartsdag

20 mei        Pinksteren

  1 juli          Viering Heilig Avondmaal

juli/augustus: Zomerdiensten: In de zomermaanden is er altijd een reeks van enkele diensten rond een bepaald thema met een eigen invulling.

26 augustus Viering Heilig Avondmaal

 

Koffiedrinken

Er is gelegenheid om samen koffie te drinken na de dienst. Dit wordt mogelijk gemaakt door een vaste groep vrijwilligers. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en misschien nog even na te praten.

Kindernevendienst
Elke zondag – met uitzondering van de zomervakantie – is er kindernevendienst voor kinderen vanaf 3 jaar. En vriendjes en vriendinnetjes zijn welkom! Voor vragen kunt u terecht bij Sara Stegen, sara.stegen@gmail.com.

De doop
Voor de doop van uw kind wordt u verzocht contact op te nemen met onze wijkpredikant.

Viering Heilig avondmaal
Deze viering wordt in onze  wijkgemeente ongeveer zeven keer per jaar gehouden. We zitten de gehele dienst van de avondsmaalviering in halve kringen en delen en geven brood en wijn (druivensap) aan elkaar door. De avondmaalsviering is ook open voor kinderen en jongeren. Via de kindernevendienst worden kinderen voorbereid die voor het eerst hieraan gaan deelnemen. De data van de deze vieringen zijn komende periode: 27 augustus,  29 oktober, 17 december, 11 februari, 29 maart, 29 april,  1 juli en 26 augustus.

Uitgangscollecte
Na de dienst staat er iemand met een collectebakje bij de uitgang. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de bloemen in de eredienst en de kosten van de zondagsbrief.

Autovervoer
Op verzoek is er de mogelijkheid om te worden opgehaald voor de kerkdienst. Coördinatie: Hans ten Cate, mail: jmtencate@freeler.nl

Kerkomroep
Via Kerkomroep Nederland is het mogelijk thuis de kerkdienst te zien en te beluisteren. Dit kan via internet op uw eigen computer of tablet. Ga hiervoor naar www.pgemmenoost.nl en klik aan de rechterkant op Kerkomroep.nl. Dit opent een nieuw scherm van de kerkomroep waar u een dienst kunt kiezen om af te spelen.
Een andere optie is via uw eigen televisie, mits die geschikt is of kerkradio via de telefoonlijn.
Nadere informatie kunt u vragen bij de contactpersonen, Henk Lever of Koop van Engen.

Organisten
We prijzen ons gelukkig met een drietal organisten die wisselend per dienst onze kerkzang begeleiden en ondersteunen. Het zijn Co Manrho, Bart Trip en Eddy Wieringa.

Zondagsbrief ‘Hofgeluiden’
Deze nieuws- en informatiebrief van onze wijkgemeente wordt iedere zondag aan de kerkgangers uitgereikt. Hierin zijn opgenomen: de orde van dienst, de zondagse bloemengroet, vermelding van overleden gemeenteleden, geboorten, opnames in het ziekenhuis, jubilea, collectebestemmingen, mededelingen over komende activiteiten enz. De zondagsbrief is ook elke week digitaal beschikbaar op de website van onze gemeente. Ook kunt u zich via het kopij-adres opgeven om Hofgeluiden elke week te ontvangen in Uw mailbox.  U kunt kopij voor deze zondagsbrief insturen – voorzien – van uw naam en telefoonnummer, ‘s woensdags voor 18.00 uur bij hofgeluiden@gmail.com.

Amnesty international en Wereldwinkel
Elke laatste zondag van de maand is er gelegenheid brieven te schrijven of om mee te nemen voor Amnesty International. Er zijn voorbeeld brieven aanwezig. Contactpersonen van Amnesty International zijn in onze wijk: Bea van Arkel, Froukje Wolters,en Hans en Margreet de Jong. Elke  laatste zondag van de maand kunnen er na de dienst producten van de wereldwinkel worden gekocht. Contactpersoon: Diny Brug.

Bij de dienst
Regelmatig zijn er gesprekken rond de diensten, we praten na en voor over de kerkdienst, die geweest is of die komt. De ene keer is het meer een bijbelgesprekskring als we de tekst van de dienst onder de loep nemen, een andere keer laten we een thema uit de dienst wat meer tot ons door dringen, al pratend en overdenkend. Ook proberen we de zaken die in de diensten aan de orde komen concreet in verband te brengen met ons eigen leven. Zo kunnen de grote dingen die in de dienst vaak in een eenrichtingsverkeer gezegd worden opnieuw en meer landen in de dialoog met elkaar. Deze ontmoetingen worden aangekondigd in Hofgeluiden en in Op Weg. Leiding en informatie: ds. Jan de Korte.