Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand juni 2019

BIJ DE DIENSTEN

Op 9 juni vieren we het feest van Pinksteren, het feest van de open deuren en open ramen.
De hele wereld zal horen wat in de kring van de leerlingen van Jezus gezegd wordt.
Op de zondagen daarna lezen we verhalen uit Johannes en Lucas.
Op 23 juni doen we dat rond de tafel van Jezus, met brood en wijn bij het verhaal van de man die door Jezus losgemaakt wordt, Lucas 8:26-39.
Vanaf 14 juli de jaarlijkse zomerdiensten, mijn laatste serie.
We kijken nog eens goed om ons heen naar de plaats waar we samenkomen en vieren. Meer over deze diensten in de volgende Op Weg.

In het kort

Wij begroeten als lid van onze wijkgemeente mevr. J.A. Postma-Hovingh.
Zij woon aan de Laan van het Kwekebos en komt uit de Emmermeer.

De telling van het verjaardagfonds heeft over de afgelopen periode
vanaf oktober 2018 het bedrag opgeleverd van € 764,52
Alle gevers en de ophalers hartelijk dank.
Bram Misker.

 

Afscheid ds. Jan de Korte.

Op 8 september neemt ds. De Korte afscheid als voorganger van onze gemeente. Er is inmiddels een groep gemeenteleden bezig met de voorbereidingen van dit afscheid.
Van u als leden van onze gemeente vragen we vooralsnog twee dingen:
• We willen graag ds. De Korte een boekwerk aanbieden met bijdragen van gemeenteleden. Dat kan in de vorm van een persoonlijke herinnering, een lied, een gedicht, een foto of wat u ook maar te binnen schiet. Dit graag op
A4 formaat: uw bijdrage kunt u inleveren in de doos die op de balie komt te staan of mailen aan Petra ten Cate.
• Vanzelfsprekend hoort bij dit afscheid ook een cadeau: uw bijdrage daarvoor mag u overmaken op het rekeningnummer van de wijkkas onder vermelding van cadeau ds. De Korte. Het rekeningnummer is: NL05 RABO0373719140.

Gemeentevergadering 28 april jl.

We informeerden de gemeente na de eredienst over de stappen in het beroepen van een nieuwe predikant.
Waar waren we gebleven? We wachten nog toen nog op de toestemming van het Breed moderamen van de classis en ook van het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB).
Beide gingen akkoord en nu is het aan ons om de Mobiliteitspool van de PKN te vertellen wie we zijn en wat we zoeken.
We zoeken een predikant voor 70%, man of vrouw die samen met ons onze gemeente veelkleurig en levendig wil houden.
Die in de diensten het raakvlak tussen het evangelie en het leven verwoordt als toerusting voor het leven van alledag.
Die in de diensten ruimte biedt aan ontmoeting, maar ook aan muziek, beeld en inbreng van gemeenteleden.
Naast gemiddeld twee diensten in de maand is pastoraat het tweede grote werkveld.
Daar kan onze voorganger de spil zijn waar vragen en zorgen samenkomen; samen met de sectieteams de uitvoering van bezoekwerk en de aandacht voor gemeenteleden vormgeven. Verder willen wij werken aan nieuwe vormen van ontmoeting.
Het woord van God voortgang laten vinden in de wijk
We willen het graag samen doen.
Wie zijn wij? De PG Emmen-Oost is een samenstelling van de wijken Emmerhout en Emmerschans ontstaan in 1992 komend uit Angeluskerk en Voorhof en Schepershof sinds 2012 in de Schepershof.
Wij zijn een actieve gemeente met veel vrijwilligers, met grote mate van zelfredzaamheid,een veelkleurige en gastvrije gemeente. Volgens de normering zijn we Midden-orthodox.
Onze gemeente telt 853 leden op 605 adressen. Veel leden wonen dus alleen en 548 leden zijn ouder dan 64 jaar.
Onze voorzitter, mevr. A. Bos bracht bovenstaande gegevens op een vlotte en duidelijke manier en de aanwezige gemeenteleden konden zich er prima in vinden.
Inmiddels zijn er een aantal leden die zich aangemeldt hebben voor de benoemingscommissie (de beroeping heeft al plaats gevonden in de landelijke kerk-de predikant wordt als het ware uitgezonden naar ons).
Deze komt binnenkort voor het eerst bij elkaar.
Verder gaf onze voorzitter uitleg over de situatie rond de dienst op Hemelvaart.
Door ziekte is er geen voorganger en ook is er geen organist beschikbaar. We sluiten ons die morgen aan bij de dienst in de Ichtus.
Wij zijn daar van harte uitgenodigd.
Verhuur Schepershof. In de krant stond een artikel over mogelijke verhuur van de Schepershof aan de Gemeente Emmen.
De gemeente zoekt naar een wijkcentrum in Emmerhout. Er zijn gesprekken hierover gaande maar er iets nog niets concreet.
Er zal ook goed gekeken worden of deze combinatie van gebruikers wel mogelijk is. Denk in tijden en ruimten.
De Goede Herder kerk heeft ervaring met verhuur en daar blijkt het goed te kunnen.
Er is onder andere een regeling voor uitvaarten.

IN MEMORIAM

Grietje Antje de Jong
Op 15 april overleed Grietje Antje de Jong, zij werd 93 jaar. In Angelslo woonde zij in de flat aan de Holtlaan, de laatste jaren woonde ze in Holdert.
In haar werkzame leven stond ze bekend als zuster Grietje, jarenlang werkte ze als diakones in het Scheperziekenhuis.
Betrokken bij haar patiënten, met duidelijke opvattingen over de wijze waarop. Zo was ze ook in het leven met haar familie en collega’s.
Nog heel lang had ze warme banden met de mensen van het ziekenhuis en in haar familie was ze een lieve tante en voor sommigen zelfs een tweede moeder.
Kennen en gekend worden was belangrijk voor haar, we namen op de Wolfsbergen afscheid van haar in het licht van de psalm over ons gekend worden door de Heer.
Jan de Korte

Rudolf Hendrik Hidding
Op 18 april overleed Rudolf Hendrik Hidding, hij werd 79 jaar. Met zijn vrouw woonde hij in de Statenhoek, Angelsloërdijk 229.
Op 24 april namen we in de familiekring afscheid van hem. We gedachten hem als een lieve, trouwe en wijze metgezel.
Goede herinneringen werden opgehaald, waarin zijn werk en het wonen in het Noorderdierenpark een grote rol speelde.
Een man die geen oog had voor status van zichzelf en de ander, maar met een open oog en geest de kwaliteiten zag van ieder persoonlijk.
Hij zocht de harmonie en vervulde graag de functie van bruggenbouwer.
In dankbaarheid voor alles wat hij betekende nam zijn naaste kring afscheid van hem met woorden van en over liefde.
Jan de Korte

Fokkina Jantina Alkema-Berg
Op 11 april overleed Fokkina Jantina Alkema-Berg, zij werd 87 jaar. Zij woonde aan de Laan van de Eekharst 50.
Op 18 april was er een afscheidsdienst in de Schepershof.
Ze was heel betrokken bij de kerk, had bijzondere herinneringen aan het kerk zijn in Indonesië, waar zij met haar man woonde.
In onze gemeente was zij vele jaren actief als lid van het sectieteam voor de Kievitsval.
In een dankbaar gedenken namen haar kinderen en andere naasten afscheid van haar.

Wandkleed

Op 11 april werd een nieuw wandkleed voor de Schepershof onthuld; gemaakt in de Schepershof, de hof van de scheper, met de herder die zijn schapen leidt door donkere dalen en grazige weiden. een prachtig wandkleed waar je lang naar kunt kijken en een mooie aanvulling voor het interieur van onze kerk. Hartelijk dank aan de makers: Dea Jense, Ida Katerberg en Fenna Lever.

 

 

 

 

 

Uit de kerkenraad

De kerkenraad besprak de stappen in het beroepingswerk en bereidde de gemeentebijeenkomst op 28 april voor.
Daarover in het volgende kolom meer. De diaconie werkt mee aan een speciale actie.
Op 23 juni a.s. is er een speciale collecte voor de tasjesactie van KiA: 50 kinderen van mensen die gebruikmaken van de Voedselbank krijgen een tasje met leuke spullen voor de vakantie.
Via de ZWO is er € 3500,00 gegeven aan de actie tegen kinderarbeid “Save India” en € 500,00 aan noodhulp voor Mozambique.
De pilot huiskamervieringen in de Holtlaanflat begint vorm te krijgen. Mevrouw Klement heeft de eerste contacten gelegd en dhr. en mevr. Schonewille willen de vieringen wel begeleiden.
In het voorjaar vragen we aan de zittende ambtsdragers of zij hun termijn als ambtsdragers willen verlengen.
We zijn erg blij als kerkenraad dat de ambtsdragers hierin toegestemd hebben.
Dhr. K. van Engen heeft aangegeven te willen stoppen. Voor zijn jarenlange trouwe dienst als diaken hebben wij veel respect.
Op 6 oktober as. willen we weer graag een gemeentezondag houden. Wilt u daarover meedenken geef u dan even op.