Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand februari 2024.

Bij de diensten

Komende zondag de eerste zondag van de 40-dagentijd. De dienst is voorbereid door de ZWO commissie. De cantorij zal ook haar medewerking verlenen. Zo als gebruikelijk zijn er weer de spaardoosjes voor de goede doelen. Hieronder leest u er nog meer over. Op 25 februari gaat onze eigen predikant voor. Zij heeft een speciaal thema gekozen voor alle diensten tijdens de 40-dagentijd. Daar hoort u dan meer over. Als gastpredikanten zijn er in die weken dhr. S. Hese op 3 maart en mevr. ds. Cohen-Stuart op 17 maart. In de avonddienst op Witte donderdag is er een H. Avondmaalviering. En na Goede vrijdag is het dan Pasen. Het feest van de opstanding, feest van het opkomende licht. Licht dat ons aanstoot in de morgen.

Aktie Kerkbalans ontvangen?

Januari = de Aktie Kerkbalansmaand. Op 14 januari hebben we, na de dienst op de gemeentevergadering, de cijfers gezien en besproken. Op onze website www.pgemmenoost.nl kunt u alles nog eens nalezen. De vraag om mee te doen met de Aktie krijgen gemeenteleden via de mail toegestuurd, als uw mailadres bekend is op het Kerkelijk Bureau. En voor de anderen worden de brieven met de vraag om mee te doen met de Aktie Kerkbalans via de (kerkelijke) post bezorgd. Dat is altijd weer een heel gedoe om alles op tijd en op de juiste manier te verzenden. Veel vrijwilligers zijn er voor in touw, maar die inspanning doen we samen met plezier. We hopen daarmee een goed resultaat te bereiken, niet alleen voor onszelf, maar ‘voor de kerk van morgen’.
Mocht u geen brief/mail hebben gezien, misschien zit de mail in uw ‘spambox’ of tussen de ‘ongewenste mail’. Wilt u dan zelf contact opnemen met het Kerkelijk Bureau, info@pgemmen.nl of tel. 622122.
Namens de kerkrentmeesters, Annie Bos

Van de ZWO- commissie Emmen – Oost

‘Het thema van de Veertigdagentijd is : “Ga mee, in geloof, hoop en liefde”
Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.
Concreet betekent dit:
De Paasgroetenactie: we sturen kaarten naar gedetineerden die met Pasen worden uitgedeeld.
De eerste zondag van de veertigdagentijd ( 18 februari) verzorgt de ZWO commissie de dienst m.m.v. de cantorij.
De spaardoosjes worden dan ook uitgedeeld die op de 1e Paasdag ( 31 maart) weer kunnen worden ingeleverd in de kerk.
Wilt u liever een bedrag overmaken: ook prima natuurlijk! Dat kan op rekeningnummer NL54 RABO 0373737076 t.n.v. ZWO Emmen – Oost o.v.v. Veertigdagentijd.
Samen met V&T houden we een bijzondere middag op 19 maart waarin de Papoea’s ( een van onze collectendoelen) centraal staan. Natuurlijk gaan we dan ook samen eten.
Verdere informatie is steeds te vinden/lezen in Hofgeluiden.

Van de voorzitter

Voor je er erg in hebt is het alweer februari. Ze zeggen wel eens dat de tijd sneller gaat naarmate je ouder wordt. Tja. Laatst hoorde ik ook jongeren verzuchten dat ze de tijd snel vinden gaan. Zou het kunnen dat we dat gevoel hebben vanwege de haast die er rondom ons is, vanwege alles wat er op ons afkomt. We zijn via sociale media direct geïnformeerd over gebeurtenissen wereldwijd. Hebben nauwelijks tijd om het te lezen/horen, want er is alweer wat anders gebeurd. En ondertussen leef je zelf, met je familie en de mensen uit je omgeving, en ook daar is soms van alles aan de hand. Je wordt ‘geleefd’. In zo’n snelle wereld kun je jezelf verliezen in vluchtigheid, geen tijd en ruimte voor rust., alles gaat 24/7 dóór. In die ‘snelle’ wereld is het extra bijzonder om ’s zondags de tijd = rust te nemen om naar de kerk te kunnen gaan. Samen luisteren, bidden en zingen en met elkaar bezig zijn met de diepere zin van het leven en hoe je dat als christen in deze wereld vorm kunt geven. Vroeger werd de zondag gebruikt om twee keer ter kerke te gaan en daarna meteen weer naar huis. Je zat dan zelfs met de jas aan in de kerk, tenminste bij ons vroeger. Tegenwoordig is er alleen de morgendienst, we hangen de jas aan de kapstok en er is na de dienst ruim de tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie. Een kostbaar rustmoment in deze snelle tijd.
Annie Bos

In memoriam

Annie Alberts – Smit.
Op 2 januari is overleden Annie Alberts – Smit. Ze is over het lijden heen…. De laatste maanden woonde ze in de Schans en daarvoor aan de Lemzijde. Ze is 91 jaar oud geworden. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op 9 januari en daarin stond psalm 121 centraal “Ik kijk naar de bergen, daar komt mijn hulp vandaan ( uit de Bijbel in gewone taal) Annie heeft met heel veel bergen in haar leven te maken gehad: bergen van verdriet en zorgen. Toch vertelde ze dat deze tekst altijd weer de leidraad in haar leven is geweest en vertrouwde ze op God die haar roep om hulp hoorde en bij haar was. De kinderen noemden hun moeder, wijs, iemand die altijd voor hen klaar stond, die altijd begrip had en iedereen accepteerde zoals zij of hij was. In dat spoor van Annie Alberts- Smit , het spoor van liefde, trouw en vertrouwen hebben we haar uit handen moeten geven en we vertrouwen haar aan God toe en….bij wie kan ze dan beter terecht komen. Bij het graf klonken woorden van troost: “Laten wij dan nu verzorgen, wat er bleef van deze mens, weten dat haar geest geborgen bij de Bron van alles is.” Het is goed zo. Jan Baptist.

Margje Schuitema – Schreurs (22 aug 1932 – 12 januari 2024)

Margje Schreurs, een kind van Nieuw Amsterdam, woonde sinds de nieuwbouw van de wijk Angelslo in Emmen. Met haar man en en twee zonen kwamen ze naar Emmen, na een aantal jaren in Rijswijk te hebben gewoond. Zij had haar draai wel gevonden in het westen, haar man vond het er niet fijn, daarom kwam de familie terug naar ZO Drenthe, inmiddels was hier ook meer werk.
Voor Margje -afkomstig uit een hervormd gezin- sprak de kerk vanzelf. Zij bezocht de zondagsschool. De kerk stuurde sterk het leven van mensen. Vader Schreurs was het oneens met de gewoonte om de kerkbanken te verhuren. Pas zitten als de verhuurde plaatsen vol waren… gelijke behandeling van iedereen werd zo een lachertje. De familie werd lid-af.
Voor Margje maakte dat niet uit. Zij geloofde en was lid van de Voorhof en later de Schepershof. Ze hield van lied 211 De gouden zonne heeft overwonnen (Liedboek) Op haar lange levensweg herkende ze Gods aanwezigheid, zoals het lied zong. Ze bad altijd voor de vele mensen die in haar leven waren.
Ze vond het best grappig dat ze van de kerk voor haar verjaardag wel eens een kaart kreeg die ze zelf had gemaakt in de kaartengroep. Ze was ook erg handig met naald en draad.
Haar leven duurde 90 jaar, waarvan de laatste 25 alleen, toen haar man was gestorven. Een spoedoperatie heeft ze niet overleefd, haar leven hield plotseling op.
Te midden van haar kinderen en (bonus)kleinkinderen, familie en vriend(inn)en namen we afscheid op 19 januari. Mag haar gedachtenis ons zegenen.
Ds Door-Elske Cazemier.

Het verhaal over de kleden

vervolg op het IM van Dea Jense.Zie vorig nummer)

Dea was een getalenteerd tekenares, had een groot aantal kinderboeken geïllustreerd voor de Hervormde Zendingsbond. Dat talent heeft ze voluit ingezet. We zijn in de Schepershof rijk gezegend met de prachtige doeken die Dea voor ons heeft ontworpen. (foto 1)
Het hongerdoek, speciaal gemaakt voor de veertigdagentijd eind jaren negentig.
De toenmalig predikant heeft de teksten aangeleverd. Dat was nog niet zo simpel.
Voor de zeven weken, zeven verschillende afbeeldingen, op één doek samen te brengen tot één geheel. Dea tekende het ontwerp, de handwerkdames van de groep voerden het uit in de kleuren en stoffen die erbij pasten. Het is nog steeds inspirerend om naar te kijken.
Daarna hadden de dames de smaak te pakken en werd er een volgend doek gemaakt.Het werd
‘Wie van u zonder zonde is’. Het hangt boven de ingang van de kerkzaal. Een bijna ‘levend’ doek, prachtig gemaakt naar Dea’s ontwerp.
Intussen was er behoefte aan nieuwe antependia, de liturgische kleden die vóór in de kerk te zien zijn iedere zondag: het kleed over de liturgische tafel, het kleed dat aan de preekstoel hangt en de bijpassende stola die de predikant draagt. In alle kleuren van het kerkelijk jaar, ook deze zijn door Dea ontworpen. Op de website van Emmen Oost kunt u ze allemaal zien. www.pgemmenoost.nl/diensten/liturgischekleden
Het raam van de Voorhof, is door een groepje dames, onder leiding van Dea, nagemaakt in patchwork. We kijken er iedere zondag naar, het hangt aan de muur achter de preekstoel,
zoals het raam in de Voorhof. www.pgemmenoost/kerkhgebouw/wandkleedraamdevoorhof

Van de herder (= scheper) waarnaar de Schepershof is genoemd was in ons gebouw geen kleed. Dat moest gemaakt vonden de dames, dus tekende Dea een ontwerp en maakten ze samen het kleed dat er nu hangt. In prachtige kleuren, met lichtstralen van boven en een herder die de kudde weidt. Dea Jense, Ida Katerbarg en Fenna Lever maakten samen het kunstwerk, boordevol symboliek, passend bij onze Schepershof.

En met regelmaat heeft Dea een grote tekening gemaakt, bij een jubileum of afscheid van een organist of predikant. Dat waren ook altijd bijzondere kunstwerken.
Als haar gevraagd werd om iets te tekenen was ze in eerste instantie bescheiden, ‘ik zal proberen of het iets wordt….’ Maar uiteindelijk werd het altijd weer een prachtige prent, om in te lijsten.
Dea Jense. Een geliefd gemeentelid die zich thuis heeft gevoeld in onze gemeente. Als persoon bescheiden, maar groots aanwezig door al die kunstwerken. Dea is uit de tijd, maar haar herinnering blijft levend. Want door al het moois wat ze ons heeft nagelaten blijft Dea rondom ons in de Schepershof. Een troostrijke gedachte.
Namens de kerkenraad, Annie Bos