Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand november 2019

BIJ DE DIENSTEN

Komende zondag zal voorgaan ds. drs. J. Maatjes. De gastpredikant uit Oosterhesselen is inmiddels in onze gemeente een bekende naam.
De zondag erop is het de Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Een bijzondere dienst waarin we de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Ook familie van hen zijn dan van harte welkom. Dhr. Tonnis Bos is net als twee jaar geleden onze voorganger.
Aan de hand van het thema is er een passende liturgische schikking.
U kunt ook zelf aan het begin van de dienst een lichtje ontsteken voor iemand die u dierbaar was.
De eerste zondag in december wordt geleid door Mw. drs. M. Reinders uit Zwolle.
Het is ook de eerste Adventszondag.De tweede Adventszondag wordt geleid door mevr. H. Haan-de Braal.
In de Adventstijd is er ook een Avondmaalsviering. Ds. M. Rappoldt uuit de Grote Kerk zal hierin voorgaan op 15 december.
Tenslotte attenderen wij op de Kerstzangdienst op 24 december. Die zal wat anders verlopen dan anders. De organist ontbreekt.
We sorteren vast een beetje voor in de richting van de nabije toekomst waarin het zeker nog eens zal gebeuren dat er geen organist beschikbaar is.
Dhr. Middelburg en Henk Lever van het beamerteam gaan op zoek naar waardevolle, moderne audiovisuele alternatieven. Een experimentele kerstavond.

Kerstfeest voor onze gehele gemeente:

Ook dit jaar vieren we weer het kerstfeest voor onze gehele gemeente en wel op vrijdag 20 december.
We beginnen om 15.30 uur en eindigen rond 17.30 uur
Zoals gebruikelijk vieren we eerst Kerstfeest en sluiten we de middag af met een broodmaaltijd en soep
Medewerking wordt dit jaar verleend door onze cantorij o.l.v. Tonnis Bos.
Kijk in december op Hofgeluiden voor meer informatie.
Allen weer van harte welkom en noteert u alvast de datum??

ZWO Emmen-Oost 2019

In het november nummer vindt U een onze acceptgirokaart voor onze jaarlijkse ZWO actie.
Wij vragen een bijdrage van onze leden voor 2 projecten:
•Opvang en scholing van weeskinderen – Rwanda
Een project van Kerk in Actie en heeft hiervoor € 50.000,- beschikbaar gesteld
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen . Hiervan worden thans 2.400 weeskinderen door de organisatie Mwana Ukundwa opgevangen Tijdens de oprichting in 1995 waren de meeste kinderen wees door de genocide die daar toen plaats vond.
Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Op de site van Kerk in Actie/projecten kunt u een uitgebreide toelichting vinden over dit project.
•Schoolproject Pakistan (vanaf 2012).
Wij als ZWO steunen dit project voor 50% en de andere 50% wordt gesteund door het CvD en/of via collectes in onze andere wijkkerken.
Op dit moment zijn er nog 12 kinderen uit het voormalig dorp van ons lid Akbar John, welke door onze bijdragen naar een christelijke school in dit dorp kunnen.
Op de acceptgirokaart staat een uitgebreide omschrijving van beide projecten vermeld.
Heeft u geen acceptgirokaart ontvangen dan kun u uw bijdrage over maken naar onderstaand bankrekening nummer.
NL54RABO 0373 7370 76 t.n.v. ZWO Emmen-Oost.

De benoeming van een nieuwe predikant.

Onze predikant is met emeritaat gegaan. Wij zijn op dit moment vacant zoals dat heet.
Op 27 oktober jl. hebben wij de gemeente geinformeerd over de stand van zaken. Onze vacature voor een proponent (opleiding afgerond maar nog geen gemeente) is door het Mobiliteitsbureau in Utrecht geplaatst op de website en in het blad Woord&Weg. Gegadigden konden tot 1 oktober reageren.
Op de kerkenraadsvergadering van afgelopen dinsdag heeft de benoemingscommissie gerapporteerd dat er geen brieven binnengekomen zijn. Het blijkt dat er op dit moment geen beschikbare proponenten zijn.
Vervolgens hebben we als kerkenraad gesproken over hoe het nu dan wel verder moet.
Uitgangspunt is: We hebben toestemming voor een 70% predikant voor max. 3 jaar, en na afloop mag er geen financiële consequentie overblijven voor de PG Emmen.
*Een gewone predikant beroepen kan niet, want die heeft een doorlopend dienstverband.
*In onze regio zijn geen predikanten in ‘overcapaciteit’ voorhanden voor 70%. Dat is nagevraagd.
*Een projectaanstelling van max 4 jaar is niet mogelijk. Is alleen voor bijzondere projecten.
*Een bijna-emerituspredikant beroepen? Dat mag je niet vragen in de advertentie i.v.m. leeftijdsdiscriminatie.
Zo komen we uit bij een kerkelijk werker. De hele procedure over de financiën hoeft niet opnieuw; wel is er toestemming nodig van de Agemene Kerkenraad.
Deze is inmiddels binnen en in november wordt een nieuwe advertentie geplaatst.
Van de kerkelijk werker wordt verwacht dat hij ingeschreven is in het register van kerkelijk werkers en voor mag gaan in diensten.
We kunnen, omdat een de Kerkelijk Werker iets voordeliger is, een benoeming van 80% opnemen in de vacature.
De gemeente was unaniem in haar keuze om op de vacature op deze wijze in te vullen.
De kerkenraad.

Tafels van Hoop

Op 22 november vieren we in de Schepershof opnieuw de Tafels van Hoop. We beginnen in de namiddag.
Een gezellig en zinvol samenzijn met Nederlanders en Medelanders, al of niet met een status.
Na de ontvangst is er koffie en koek en zullen er al snel hele gesprekken zijn aan de verschillende tafels.
Soms moet er met “handen en voeten” gepraat worden want de Nederlandse taal ben je niet direct machtig wanneer je uit Iran, Burundi, Eritrea of Afghanistan komt. Maar de wil om elkaar te begrijpen is wederzijds aanwezig en dan lukt er veel.
Voor de kinderen die meekomen is er een tafel ingericht met speelgoed.
Ook de Hollandse sjoelbak zal niet ontbreken. Rond etenstijd staat er een tafel klaar met heerlijke gerechten.
Een deel van deze gerechten is meegebracht door enkele van onze gasten. Maak het mee.
Contactpersoon namens de diakonie: dhr. J. Bronda.

 

 

 

 

 

Een Hartverwarmende gift voor ZWO

De ZWO ontving een brief die zo mooi is dat we die met u willen delen.
‘Graag wil ik u een kleine finaciële gift sturen uit dankbaarheid!! Ik ben NN uit Schiedam.
Ik luister en kijk iedere zondagmorgen naar de dienst uit de Schepershof kerk en geniet hiervan en voel me er steeds meer bij betrokken.[ ] De Schepershofgemeente is een warme gemeenschap waar ik graag in gedachten een beetje bij wil horen.
Met hartelijke groet van een dankbare luisteraar.’
Wat fijn dat de uitzending van onze kerkdiensten via www.kerkomroep.nl ook buiten onze gemeente ’grenzen’ mensen raakt.