Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand januari 2017

BIJ DE DIENSTEN

Op 26 februari in de dienst de belijdenis en doop van Remmelina Jacoba Bok, De Haar 126. We hebben in die dienst extra muziek, in de vorm van een koperensemble o.l.v. van ons gemeentelid Jan van der Tuuk. De zondag erna, 5 maart, is de eerste zondag van de veertigdagentijd, de cantorij werkt mee in deze dienst. De bewerking van Psalm 16 van Huub Oosterhuis wordt gezongen, een mooie en bemoedigende tekst om de weg naar Pasen mee te beginnen.

Hoor je mij?
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.

Godheid had mij in haar macht.
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
de jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.

Hoor je mij?
Voor mij geen ander dan jij.
Bij jou alleen ben ik veilig.

Op 12 maart wordt de dienst verzorgd door de werkgroep ZWO, in deze dienst uitgebreide aandacht voor de veertigdagenactie van dit jaar, waarover u elders in deze Op Weg meer leest. Op 26 maart is de jaarlijkse muziekdienst, naast diverse muzikanten ook in deze dienst de cantorij.

DEZE MAAND IN OOST

Meditatief schilderen
We hebben in de periode voor kerst drie maal geschilderd bij een thema geassocieerd aan ‘500 jaar Reformatie’, ook de komende drie keer zal ik de thema’s hieraan ontlenen. We beginnen elke avond met een korte meditatie, in stilte en/of uitwisseling met elkaar, daarna gaan we schilderend verder met onze indrukken en gedachten bij het thema van de avond. Schilderervaring is niet nodig, het gaat er om in alle openheid bij jezelf en het thema te zijn en de inspiratie daarvan te verbeelden. Welkom op 2 maart en 6 april, 19.30 uur.
Jan de Korte

500 jaar Reformatie
V&T middag 14 maart met Henriëtte Kauffmann vervalt wegens ziekte. Een goede invulling voor diezelfde middag hebben we niet gevonden. In plaats daarvan hebben we bedacht om met z’n allen naar de film STORM te gaan. Zie Algemeen nieuws.

UIT DE KERKENRAAD

September 2019 lijkt nog ver weg maar toch wil de kerkenraad al nadenken over hoe we dan als gemeente verder gaan. Rond die datum zal onze wijkpredikant met emeritaat (pensioen) gaan. Dit heeft grote gevolgen voor onze wijkgemeente. Het bestuur van de Protestantse Gemeente Emmen zal zich tegen die tijd beraden over de verdeling van de predikantsplaatsen en het financiële plaatje. Wat zijn de mogelijkheden en hoe laten we die zo goed mogelijk verdeeld over Emmen tot hun recht komen. In de kerkenraad is gesproken over wat nou wezenlijk is in onze gemeente. Wat bindt gemeenteleden aan onze wijkgemeente en kunnen we dat na 2019 vasthouden? Sleutelwoorden zijn ontmoeting en saamhorigheid. Een plek van samenkomen en present zijn in de wijk maakt een wijkgemeente levend en biedt perspectief. Bestuurlijk biedt de nieuwe organisatiestructuur van de PKN meer mogelijkheden om ook als kleinere wijkgemeente in de wijk te blijven. Er zal nog veel over gesproken worden en de onderbouwing met prognoses moet nog plaats vinden. Als we meer concrete informatie hebben zullen we zeker met u in overleg gaan. De komende tijd blijft dit onderwerp op de agenda van de kerkenraad.
Ik noemde al even de nieuwe organisatiestructuur van de PKN. Op een informatiebijeenkomst in Hoogeveen zijn wij op de hoogte gesteld van de plannen. De nieuwe organisatie is kleiner en het aantal regels wordt minder. Er komt meer vrijheid van handelen. De drie noordelijke provincies vallen straks onder één classicale vergadering en vanuit die vergadering wordt een classispredikant benoemd die de organisatie (163 gemeenten) ondersteunt. Op plaatselijk niveau is o.a. door de komst van pioniersgemeenten meer vrijheid om de gemeente bestuurlijk anders op te zetten. Een huisgemeente kan er voor kiezen om zich te laten adopteren door een buurtgemeente die dan bestuurlijk op treedt als vertegenwoordiger.
Tot slot het bericht dat ons voormalige kerkgebouw De Voorhof verkocht is. Er zal een medisch centrum in gevestigd worden. De kerkenraad is van mening dat we blij mogen zijn met deze maatschappelijke bestemming en dat op deze wijze het voortbestaan van het markante gebouw in de wijk gewaarborgd is.
Rien Middelburg (scriba)

UIT DE GEMEENTE

Van de ZWO-commissie Emmen-Oost
Allereerst een prachtig bericht: Het jaarproject van de ZWO voor de straatkinderen in Oeganda heeft een bedrag van € 5249,00 opgeleverd!!
Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Op 1 maart begint de 40-dagentijd en traditiegetrouw starten wij dan met de doosjesactie. “Sterk en Dapper” is het thema voor dit jaar.
We volgen dan zes projecten in Myanmar (het voormalige Birma). Iedere zondag staat een ander project met sterke en dappere mensen in Myanmar centraal.
Op zondag 5 maart worden de spaardoosjes uitgedeeld en op zondag 16 april op 1e Paasdag kunt u ze weer inleveren. Op zondag 12 maart delen we kaarten uit voor de Paasgroeten voor gedetineerden.

Wilt u liever een bedrag in één keer overmaken dan kan dat op rekeningnummer NL47 FVLB 0635808757 t.n.v. ZWO Emmen-Oost o.v.v. doosjesactie 40-dagentijd.
Op www.kerkinactie.nl/40dagentijd kunt u meer informatie vinden.
Namens de commissie: Diny Brug