Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand januari 2023.

V&T

Het eerste kwartaal van 2023 hebben we weer een mooi programma voor u.
Op woensdag 18 januari, zoals gebruikelijk in de eerste maand van het jaar, is er weer een filmmiddag.
Woensdag 15 februari zal de heer Sjoerd Blank ons vertellen over het Hospice. Zoals u weet is de opbrengst van de boekenmarkt een aantal jaren naar het Hospice gegaan, dus leek het ons een goed idee daar eens wat meer aandacht aan te besteden.
Beide middagen bent u vanaf 14.00 uur welkom in de Schepershof.
In maart zullen we weer samen met ZWO een middag organiseren rond een bepaald thema, daarover volgt nadere informatie in een volgende Op Weg.

Van de voorzitter

Het nieuwe jaar is begonnen. De platte kniepertjes van het oude jaar zijn op. De nieuwjaarskniepertjes zijn opgerold als teken dat we nog niet weten hoe dit nieuwe jaar zich ontvouwt. We zijn de nieuwjaarsdienst begonnen met elkaar veel heil en zegen toe te wensen. Maar op diezelfde zondag was de afkondiging van het overlijden van onze koster/beheerder Rika Strootman. De afscheidsdienst was in de Schepershof, een dankdienst voor haar leven. We hebben daarin uitgesproken alles wat ze voor ons heeft gedaan en betekend. Natuurlijk zullen we haar missen, maar ook de goede herinneringen zullen er blijven.
Het nieuwe jaar is begonnen. Als vaste activiteit is dan de Aktie Kerkbalans, met de vraag om weer mee te doen aan het mogelijk maken van alles wat we doen in de kerk. De meeste dingen in de kerk zijn van een ‘hoger’ plan, luisteren naar Gods woord en met elkaar van gedachten wisselen over zaken rondom dat Woord. Maar voor de praktische uitvoering is, heel aards, geld nodig. En via de Aktie Kerkbalans kunt u daaraan meewerken. De vraag wordt via papieren brieven (voor sommigen) gedaan, of via ‘mail-brieven’ in uw Inbox (komt soms in uw spambox terecht). Als variant op ‘vele handen maken licht werk’ zou ik willen zeggen ‘vele giften maken een levende kerk’.
Het nieuwe jaar is begonnen. Er zijn veel dingen die ons zorgen baren, het klimaat, de oorlog, de gezondheid van mensen die ons lief zijn, financiële zorgen. Ook van al deze dingen weten we niet hoe het zich ontvouwt. Hoe het heil en de zegen daarin zichtbaar of voelbaar zijn. Maar we mogen ons gedragen weten door de Ene. Annie Bos

In Memoriam

Henk Kloosterman
14 april 1938-20 december 2022
Henk werd in 1938 geboren in Kollumerzwaag waar hij geen makkelijke jeugd heeft gehad.
Na de lagere school ging hij naar de HBS in Dokkum. Henk was een introverte man.
Contacten met anderen aanknopen en onderhouden was voor hem soms lastig. Hij kreeg
verkering met Matty Koning en ze trouwden op 4 juni 1965. Ze kregen twee kinderen en vijf
kleinkinderen. Als elektrotechnicus werkte hij bij de Nira, het latere Ericsson. Op vakantie
gaan was niet echt aan hem besteed. Thuis, daar was hij het liefste. In zijn vrije tijd hield hij
zich graag bezig met zijn hobby’s als computeren, lezen en fotograferen.
Hij had een donkere kamer in huis gemaakt en met enige regelmaat hingen de negatieven boven de eettafel in de kamer te drogen. Hij was maatschappelijk betrokken. In de Schepershof en in de Voorhof heeft hij het hele technische gebeuren met geluid en of beeld in elkaar gezet. Ook was hij een tijd ouderling en diaken, zat hij in het bestuur van de Holdert, gaf hij computerles aan senioren en besteedde veel tijd aan de Fryske Krite in Emmen. Creatief als hij was ontwikkelde hij 20 jaar geleden een geheel eigen familiewapen. De tekst op dat familiewapen betekend: “Wij zijn niet alleen geboren voor onszelf”. Toen zijn vrouw Matty ziek werd, werd hij haar mantelzorger. Hij liet zijn liefde vaak blijken door te doen. Groot verdriet was er in de jaren na het overlijden van Matty in 2001. Maar Henk heeft zich nadien goed staande weten te houden. Een aantal jaren heeft hij met een nieuwe partner, Roely, op zijn manier kunnen genieten van het leven. In de herdenkingsdienst op 27 december hebben we gelezen uit Prediker 3 “Voor alles is een tijd”. Aansluitend aan de dienst in de Schepershof is Henk bij zijn vrouw in Kollumerzwaag begraven. Wij wensen iedereen die verdrietig is om zijn overlijden veel sterkte voor de komende tijd.

Jenny Louissen

Aukje Dragt
9 juli 1943 – 11 december 2022

Aukje Dragt was het eerste kind van haar ouders. Na haar kwamen nog vijf andere kinderen Als oudste dochter gaf moeder haar veel verantwoordelijkheid, ze moest zorgen voor allerlei dingen, zelfs toen ze al werkte als jonge doktersassistente droeg haar moeder Aukje allerlei huishoudelijk werk en zorg op. Dat vond ze zwaar. Met haar eigen kinderen zou ze dat niet doen, wat ook gebeurde. Vroeger zwaaide er wat als ze met natte kleren van het spelen in de sneeuw binnenkwam. Aukje ging later met haar drie kinderen de sneeuw in om te genieten van het bos en het spel.
Aukje kreeg een relatie met Jan Dragt die ze in Meppel had leren kennen. Ze trouwden en woonden in Drachten en Emmen. Ze kregen drie kinderen en twee kleinkinderen, op wie ze erg trots was. Lid van de kerk zijn, hoorde bij de opvoeding. Later waren Aukje en Jan van binnenuit betrokken bij de kerk. Aukje heeft in de wijk wel 30 jaar gezorgd voor de zondagsbrieven, eerst op de typemachine, later met diverse computers. Ze was een doorzetter en leerde ook de computer bedienen.
De vrijheid in de vakanties op Terschelling was heel belangrijk voor haar. Ieder jaar een paar weken naar het eiland, kamperen, fietsen, zwemmen, wandelen en op avontuur in de natuur.
Als familiemens hield ze trouw alle verjaardagen bij en stuurde vele kaarten.
Op 16 december was in het crematorium het afscheid waar we Psalm 84 lazen, waarin de vrijheid en het welkom in de tent van de Eeuwige centraal stonden. Temidden van haar naasten, familie en vrienden hebben we haar herdacht en haar naam met liefde genoemd: Aukje Dragt. En gebeden om steun en troost voor allen die haar lief waren.

ds Door-Elske Cazemier.

Donderdag 5 januari is overleden Grietje Klifman-Kooistra. Ze is 88 jaar geworden. Ze woonden samen met haar man Engel aan de Veldlaan 56 in Angelslo. Als jonge verpleegster werkte ze in het ziekenhuis in Coevorden, hij woonde in Coevorden. In de kerk zag hij haar zitten, en sloeg de vonk over. Greet, zoals ze werd genoemd, is in haar leven altijd een actieve vrijwilliger geweest, in zowel de Angeluskerk als in het wijkcentrum van Angelslo. Ze heeft voor dat vele vrijwilligerswerk een lintje gekregen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een paar jaar geleden is ze bij het wijkcentrum gevallen met de fiets, en vanaf die tijd is ze niet goed weer hersteld. Op woensdag 11 januari was de begrafenis op het Oeverse Bos. In onze gebeden gedenken we haar man, kinderen en kleinkinderen, die haar erg gaan missen.

Diaconie Emmen Oost en Voedselbank.

In de Schepershof/Emmen Oost komen elke 2 weken ruim 140 mensen een pakket op halen wat verstrekt wordt door de Voedselbank.
Sinds de laatste tijd zien we dat dit aantal elke keer stijgt, en horen we de verdrietige verhalen over de stijgende kosten van energie en boodschappen.
Als diaconie van Emmen Oost zijn wij nauw betrokken bij het werk van de Voedselbank.
Een aantal diakenen helpt elke 2 weken mee, om de pakketten uit te delen.
Ook enkele gemeenteleden zijn hierbij betrokken, maar ook mensen uit andere wijken, en uit andere geloofsovertuigingen.
We vormen met elkaar een prachtig enthousiast team.
In november hadden wij als diaconie een speciale collecte gepland voor het uitgiftepunt van Emmen Oost.
Een prachtige opbrengst was daarvan het resultaat, maar ook heel veel giften, rechtstreeks op de rekening gestort. Een aantal mensen doneerde de energietoeslag van € 190,00.
GEWELDIG!
We hebben met deze opbrengst veel extra’s kunnen doen.
Een prachtige cadeautafel met Sinterklaas. Ouders mochten hier cadeautjes uit zoeken voor hun kinderen. Alle klanten kregen een groe speculaaspop in hun pakket.
En dan met kerst. We hebben een tasje kunnen vullen met extra lekkere dingen. Ontroerend, hoeveel dankbare reactie we hebben gehad.
Wij, als diaconie Emmen Oost zijn ontzetten dankbaar dat we dit mooie werk kunnen en mogen doen.

Van de predikant

‘Niet zoveel gebeurd’, dacht ik nog en ‘Wat zal ik eens schrijven?’. Maar vanmiddag in de auto naar huis dacht ik ‘er is juist heel veel gebeurd’.
We vierden Kerst en oud en nieuw, er was sinds lange tijd een doopdienst in de Schepershof, er waren twee verschillende rouwdiensten, er was dopen met Kerst. Het waren de de twee uitersten van het leven in de gemeente. Het begin en het einde van het leven. En bij alles staan we stil en leven we mee, zijn we blij of verdrietig. Daartussen leven we met elkaar mee.
Het is de kunst voor alles ruimte te maken en tijd te nemen. Dat is is onderdeel van mijn werk. Dat is boeiend en verrijkend. En soms vermoeiend.
Maar dat zal voor u niet anders zijn. We zullen zien wat 2023 voor ons in petto heeft. We gaan het meemaken, soms alleen, soms met anderen samen. Veel goeds voor u in dit jaar. Alles wat er is, verdient onze aandacht.
Hartelijke groet uit Eelde, ds Door-Elske Cazemier.
.