Op Weg

Redactieadres: Kerkelijk Bureau, Hoenderkamp 14, 7812 VZ Emmen, email opweg@pgemmen.nl. Kopij voor algemeen nieuws gelieve te sturen naar opweg@pgemmen.nl. Wijknieuws voor Op Weg kunt u sturen naar de wijkredactie via scribaat@pgemmenoost.nl.

Het nieuws van de maand februari 2020

BIJ DE DIENSTEN

Ook de komende maanden ziet u op de kansel de gezichten van een aantal gastpredikanten.
De vacaturetijd is nog niet voorbij. Maar wellicht … we moeten nog even afwachten.
Komende zondag is er een Avondmaalsviering met mw ds. Cohen-Stuart.
De zondag erop keert onze oud wijkpredikant, ds. De Korte even terug in de Schepershof.
1 Maart is er dan een ZWO dienst aan het begin van de 40-dagentijd. Daar leest u even verder op meer over.
Janneke de Valk gaat voor in de muziekdienst op 22 maart.

Muziekdienst zondag 22 maart

In de vorige Op Weg heeft u al kunnen lezen van de muziekdiensten.
Een viering waarin gemeenteleden, maar ook andere betrokkenen muziek maken, alleen of samen.
Op zondag 15 maart in Ichthus en op 22 maart in de Schepershof. Beide in de zondag ochtenddienst om 10.00 uur.
Het thema is: aarde en hemel. Wij leven op de aarde en soms lijkt de hemel ook op de aarde te zijn, en andere keren is hij weer ver weg.
Genoeg inspiratie lijkt me! Graag nodig ik je/u uit mee te doen.
U/jij kunt zich bij mij aanmelden. 

Vanuit de kerkenraad

 

De benoemingscommissie heeft op woensdag jl. 22 januari verslag uitgebracht aan de wijkkerkenraad.
De kandidaat die er voor de commissie met kop en schouders er bovenuit stak kan echter niet benoemd worden in de functie van kerkelijk werker.
Ze heeft in het verleden een volledige theologische studie afgerond, en is daarna werkzaam geweest als adviseur/consulent binnen de PKN.
Optie is om haar als predikant te beroepen voor bepaalde tijd, totdat ze met emeritaat gaat.
De benoemingscommissie heeft gesprekken gevoerd met haar en haar preken gelezen/geluisterd en is erg enthousiast.
De commissie doet unaniem het voorstel voor het beroepen van betrokkene als predikant in onze wijkgemeente, voor 70%.
De wijkkerkenraad stemt in met het voorstel en gaat akkoord met het voorgenomen besluit tot kandidaatstelling (zo heet dat officieel).
Tot haar emiritaat is het dan 4,5 jaar. Zodra het CCBB financieel toestemming heeft verleend voor deze nieuwe termijn (was 3 jaar) kan dit voorgenomen besluit worden omgezet in een besluit. Dat besluit moet worden genomen door de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad (AK) gezamenlijk.
De leden van de AK hebben inmiddels ingestemd met de kandidaatstelling. Nu nog de CCBB.
We zijn weer wat verder. O ja, de naam van de kandidaat: Mevr. Door Elske-Cazemier uit Eelde.
Namens de wijkkerkenraad, Rien Middelburg-scriba

Ons financieel huishoudboekje

Op 19 januari jl. informeerden wij de gemeente over onze financieën. Als eerste werd door dhr. Troost de begroting besproken van de ZWO.
Trend is dat de vaste bijdragen per jaar dalen en specifieke projecten, ook per acceptgiro, stijgen. Voorbeeld is het 40-dagen project.
Verder zorgt ZWO er voor om zoveel mogelijk geld een bestemming te geven. Het saldo is dus laag.
Mevr. Seigers ging in op de begroting van de Diaconie. Eén van de hoofddoelen is de ondersteuning in de wijk.
Deze vertrouwelijke hulp van de diakonie is helaas nog steeds nodig. Een ander hoofddoel is de ondersteuning van de Voedselbank.
Als een bepaald product niet voor iedereen beschikbaar is kan hieruit het product aangevuld worden.
Samen met een evangelische gemeente zijn Kerstpakketten samengesteld voor de Voedselbank.
Dit werd bijzonder gewaardeerd. Vanuit onze wijk is een gezin op vakantie geweest via het Vakantiebureau.
Mooi dat dit gelukt is via het steunfonds.
Mevr. Bos gaf toelichting bij de begroting van de Kerkrentmeesters. Komende jaar vindt verhuur plaats van ons gebouw aan de Gemeente Emmen.
Deze extra inkomsten zijn niet meegenomen in de begroting maar is een mooie bijvangst nu we ook bezig zijn met het invullen van de vacature.
De toezeggingen over 2018 (Kerkbalans) zijn allen binnen. Zelfs is er meer binnengekomen dan verwacht.
De post Kerkdiensten is hoger i.v.m. de grotere aantal gastpredikanten. Op de vraag of het interessant is om te kijken naar zonnepanelen op ons gebouw werd geantwoord dat daar een centrale commissie voor is die dit uitzoekt. Ook was er een vraag over de storende geluiden in de geluidsversterking.
Probleem is bekend. Er wordt naar gekeken.
Dhr. K. v. Netten gaf toelichting bij de Wijkkas. Vorig jaar was er een éénmalige gift vanuit de PGE.
De gift is o.a. gebruikt voor een medewerkers avond. De kosten voor het afscheid van de predikant viellen voor de wijkkas laag uit.
Een gedeelte van de kosten liep via andere organen.
Met een opbrengst van 1500 Euro vinden we het nog steeds zinvol het Verjaardagsfonds in stand te houden.
Te weinig bezorgers en daardoor hoge portokosten drukken de opbrengst. Er is ruimte om voor komend jaar nog een bestemming van de gelden aan te geven.
Rien Middelburg, scriba

ZWO: 40-dagentijd

Allereerst een goed bericht: De commissie heeft € 5000,00 over kunnen maken voor het project Weeskinderen in Rwanda!!
Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt.
Op 1 maart starten we met een nieuw project: “Sta op!”
In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen. Jezus riep ”Sta op!” tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Als volgers van Jezus mogen we ons niet neerleggen bij gebrokenheid.
Daarom komen we in actie en doen recht aan kinderen in de knel.
Dan kunnen we via de spaardoosjes nieuwe kansen geven aan straatmeisjes in Ghana.
De meisjes worden opgevangen en leren in hun eigen onderhoud te voorzien.
Ze leren voor kapster,naaister, pedicure, kok of maken sieraden. Zo worden ze uit de armoede gehaald.
U kunt natuurlijk uw bijdrage ook overmaken via rekeningnummer NL54RABO0373737076 t.n.v. ZWO Emmen-Oost.